Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
РОП 753550/17.10.2016
17.10.2016
РОП 753550/17.10.2016  Предмет на поръчката: Доставка на Микровълнова система за минерализация на пробиАвтоматизирана микровълнова система за разлагане на проби в затворени съдове.Фронтално въвеждане...
Обява за обществена поръчка № в РОП 9054751/28.07.2016 г.
28.07.2016
Предмет на поръчката: Изпълнение на ремонтни работи по отоплителната система на Аграрен университет - Пловдив. Срок на валидност на офертите - 60 (шестдесет) календарни дни от датата, определена за краен...
Обява за обществена поръчка РОП9054102/06.07.2016 г.
06.07.2016
Обява за обществена поръчка РОП9054102/06.07.2016 г.ПРЕДМЕТ: Възложителят е дал следното наименование на поръчката: „Изпълнение на строително-ремонтни работи на обекти на Аграрен университет - Пловдив“....
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № в РОП 9052408/11.04.2016 г.
11.04.2016
ПУБЛИЧНА ПОКАНА№ в РОП 9052408/11.04.2016 г.Предмет: Проектиране на обект: Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита...
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ВЪЗЛАГАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП
21.03.2016
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ВЪЗЛАГАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП, ПРЕДМЕТ:“Доставка чрез покупка на специализирана експериментална пръскачка за третиране на лозя, овощни, едногодишни зърнено-житни...

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас