Доставка на компютърна техника - 10 броя компютърни монитори

16.05.2018

Предмет на поръчката:
Доставка на компютърна техника за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – 10 бр. компютърни монитори. В предмета на поръчката е включена доставка на компютърна техника – компютирни монитори съобразно техвически характеристики посочени в техническа спацификация.
 
Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396
 
16.05.2018г. - ИНФОРМАЦИЯ
16.05.2018г. - ОБЯВА
16.05.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ