Финансиране по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия механизъм – 2018 г.

09.02.2018

Уважаеми представители на Академичния състав,

Предоставяме Ви ранна информация за възможност за кандидатстване за безвъзмездни средства от ЕИП и Норвегия в размер на 34,5 милиона евро, с които страните-донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) допринасят за намаляване на социалните и икономически различия в Европа. В първата покана за представяне на предложения ще се предоставят 15 милиона евро.
 
Приоритетни сектори: Фондът ще подкрепя сътрудничеството под формата на споделяне на знания, обмен на добри практики и изграждане на капацитет в следните приоритетни сектори за 2014-2021:
 
Подкрепяните проекти трябва да бъдат регионални трансгранични или транснационалнипо своята същност и да включват множество партньори и дейности в различни страни. Допустимите организации трябва да кандидатстват като консорциум, състоящ се от субекти от минимум три държави.
 
Допустими за финансиране са организации от следните държави:
 
Финансовата помощ е предназначена за създаване и укрепване на трансгранични и транснационални мрежи, изграждане на капацитет, споделяне на знания и обмен на политики за ускоряване на иновациите; развитието на структури за устойчиво сътрудничество между бизнеса, публичния сектор, гражданския сектор и академичните среди; ангажименти, допринасящи за повишаването на ефективността и ефикасността при разработването на политики, хармонизирани с общите европейски предизвикателства.
 
Краен срок за първата покана: 1 юли 2018 г. Проектите се очаква да бъдат с начало през 2019 г.
 
Подробна информация е предоставена на адрес:
https://eeagrants.org/regionalcooperation.