Разпис за редовно обучение - втори семестър 2017/2018 учебна година

30.01.2018

 Разпределение на учебните зали и аудитории