Обществена поръчка със събиране на оферти с обява по реда на Глава Двадесет и шеста от ЗОП на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Частични ремонтни работи на Аула, разположена в сграда Ректорат на Аграрен университет – Пловдив

05.12.2017

Предмет: Обществената поръчка включва извършването на СМР свързани с изпълнение на частични ремонтни работи на Аула, разположена в сграда „Ректорат“ на Аграрен университет – Пловди, съобразно приложена към документацията подробна количествена сметка.

Възложител:
Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396
 
05.12.2017г. - ОБЯВА
05.12.2017г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ
05.12.2017г. - КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
05.12.2017г. - Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
22.12.2017г. - ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
18.01.2018г. - ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА