Проект „Студентски стипендии – фаза 1”

25.11.2017

Уважаеми студенти,

На 27 ноември 2017 г. стартира кампанията за кандидатстване за стипендии за ЗИМНИЯ семестър на учебната 2017/18 година по проект „Студентски стипендии – фаза 1”.

По проекта се предоставят два вида стипендии – стипендии за успех и стипендии за специални постижения. За тях могат да кандидатстват студенти от ОКС "Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, в редовна форма на обучение (държавна поръчка и платено обучение) с изключение на студентите от първи курс.

За „СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ“ могат да кандидатстват само студенти, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления  (Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г.), които са положили успешно всички изпити по учебен план и средният им успех от предходните два семестъра е не по-нисък от добър 4.00, както следва:
Класирането за „стипендия за успех“ се извършва по низходящ ред на средния успех на студентите по специалностите от приоритетните професионални направления.

За „СТИПЕНДИЯ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ“ могат да кандидатстват студенти, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, които са положили успешно всички изпити по учебен план и средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00.

Разработките и дейностите, с които се кандидатства за „Стипендии за специални постижения“, могат да бъдат от същата или от друга област на висше образование, в която се обучават студентите, като могат да бъдат само от предходния или текущия семестър.

Студент може да получи до 3 (три) „стипендии за специални постижения“ на семестър.

Класирането за „стипендия за специални постижения“ се извършва по низходящ ред на средния успех на студентите. Квотата на Аграрен университет е разпределена пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение по ФАКУЛТЕТИ. Вътрешните правила за условията и реда за предоставяне на „стипендия за специални постижения“ можете да видите ТУК .

ЗА ДА КАНДИДАТСТВАТЕ за стипендии по проекта е необходимо:

 

  1. Да получите уверение от канцеларията на факултета;
  2. Да се регистрирате в електронната страница на проекта http://eurostipendii.mon.bg/, да попълните електронния формуляр и да разпечатате в срок от 27.11.2017г. до 14.01.2018 г. Успехът във формуляра трябва да съответства на успеха в уверението!
  3. Декларация (ако сте чуждестранен гражданин или сте с двойно гражданство). Образци на декларацията можете да изтеглите от тук: Декларация
  4. Да подадете ЛИЧНО документите на хартиен носител:


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: Департамент по езикова подготовка и спорт (студентски съвет - стая 29)  на Аграрен университет от 27.11.2017 г. до 17.01.2018 г. и oт 9 до 16 ч.

В случай че студентът е възпрепятстван по обективни причини да подаде лично формуляра в Аграрен университет, той може да упълномощи свой представител да направи това с нотариално заверено пълномощно. Когато студентът се представлява от негов родител, дете или съпруг, не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено.

График

Успех!