Първа копка на Центъра за практическо обучение

31.10.2017


    На 2 ноември 2017 г. проф. Христина Янчева, Ректор на АУ и инж. Иван Тотев, кмет на гр. Пловдив направиха първата копка на новият Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив”, финансиран по Договор № BG16RFOP001-3.003-0007-C01 с безвъзмездната финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 и Европейския фонд за регионално развитие.