Процедура по Договаряне без предварително обявление

28.04.2017

Процедура по Договаряне без предварително обявление с предмет: "Доставка чрез стокова борса на дизелово гориво за нуждите на Аграрен Университет - гр. Пловдив, за срок две години от датата на сключване на договора или до изчерпване на посоченото в спецификацията количество по две обособени позиции".

28.04.2017 г. - РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

30.05.2017 г. - БОРСОВ ДОГОВОР 149

30.05.2017 г. - БОРСОВ ДОГОВОР 150