Публично състезание - Доставка на трактор и прикачен инвентар

03.04.2017

Предмета на поръчката включва: Доставка на трактор и прикачен инвентар за нуждите на проект №15-16 към НИЦ при Аграрен университет - Пловдив. За нуждите на проект към НИЦ при Аграрен университет – Пловдив е необходимо да бъде закупена земеделска техника - трактор с прекачен инвентар, който ще се използва в научната и учебната работа на Университета. Техническите характеристики на земеделската техника са подробно описани в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата документация. Доставката следва да включва: Трактор (1 бр.), с прикачен инвентар, а именно: 1. Гребло за сняг – 1 бр.; 2. Косачка мулчираща – 1 бр.; 3. Шредер – 1 бр.; 4. Фреза със странично изместване – 1 бр.; 5. Комбиниран навесен центробежен разпръсквач за тор, сол и пясък – 1 бр.; 6. Комбинирана пръскачка – 1 бр.; 7. Щанги за хербицид за трайни насаждения – 1 бр. 8. Плуг – 1 бр.; Подробните технически характеристики на всяка от горните позиции са посочени в Техническата спецификация – част от одобрената документация. Въз основа на чл. 49 от ЗОП, Възложителят уведомява участниците, че ако някъде в Техническите спецификации е изписан конкретен модел, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или на някои продукти, участниците следва да имат предвид, че се касае и за „еквивалентни такива“, като Възложителят не визира конкретни модел, търговска марка, патенти или др., а същото е използвано единствено за по-голяма яснота на участниците при обясненията на техническите спецификации.
 
Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396
 
03.04.2017г. - ОБЯВЛЕНИЕ
03.04.2017г. - РЕШЕНИЕ
03.04.2017г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
                 ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ /DOC/
03.04.2017г. - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
23.05.2017 г. - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
30.05.2017 г. - ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
30.05.2017 г. - РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ