Публично състезание по реда на ЗОП, с предмет: Изграждане на учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет - Пловдив

21.02.2017

Предмет: „Изграждане на учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет - Пловдив“ Настоящата процедура е част от изпълнението на проектно предложение BG16RFOP001-3.0030007 „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионално направление Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет - Пловдив“, реализиращо се в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-3.003 ”Подкрепа за висшите училища в Република България“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 
Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396
 
22.02.2017г. - РЕШЕНИЕ
22.02.2017г. - ОБЯВЛЕНИЕ
22.02.2017г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ
22.02.2017г. - ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
22.02.2017г. - ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1
22.02.2017г. - ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

15.03.2017г. - РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ. 180, АЛ. 2 ОТ ЗОП

17.03.2017г. -  РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ. 180, АЛ. 2 ОТ ЗОП

17.03.2017г. -  РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ. 180, АЛ. 2 ОТ ЗОП

17.03.2017г. -  РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ. 180, АЛ. 2 ОТ ЗОП

01.06.2017г. - ПРОТОКОЛ № 1

14.08.2017г. -  СЪОБЩЕНИЕ, ОТНОСНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

23.08.2017г. - ПРОТОКОЛ № 2

23.08.2017г. - ПРОТОКОЛ № 3

23.08.2017г. - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА

23.08.2017г. - РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

29.09.2017г. - ДОГОВОР