Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Популяризиране на резултатите от научно-изследователските проекти към ЦНИ (информационни листове)
23.03.2018
  ШРИФТ
Дог. №  Наименование:  Катедра:  Научен р-л/
Оперативен р-л:
 1  06-17 Продуктивни и функционални качества на видове и хибриди от сем. Acipenseridaeпри отглеждане за месо в условията на суперинтензивна технология в България   Животновъдни науки доц. д-р Людмила Николова 
 2  07-17 Модерни молекулярни подходи за функционално характеризиране на амилолитични млечно-кисели бактерии изолирани от спонтанно ферментирали теста   Микробиология  гл. ас. д-р Мариана Петкова
 3  08-17 Хербицидна фитотоксичност при слънчоглед, рапица и обикновена тиква и възможности за преодоляването ѝ чрез биостимуланти и листни торове   Земеделие и хербология  д-р Н.Нешев
 4  09-17 Разработване на модел на енергоефективен модул за отоплителни инсталации   Механизация  доц. д-р Г. Комитов/
ас. Ив. Митков
 5  10-17 Установяване на ISSR и локус-специфични маркери, свързани с гени за устойчивост към мрежести петна (Pyrenophora teres Drechs) при ечемик (Hordeum vulgare, L.)   Генетика и селекция  доц. д-р Марина Марчева/
гл. ас. д-р Силвия Василева
 
 6  11-17 Специфичност на етеричното масло на някои видове хвойна (Juniperus), разпространени в България и оценка на фунгицидната му активност   Фитопатология  гл. ас. д-р Нешка Георгиева Пиперкова
 7  13-17 Студентски спортни дни в АУ-Пловдив-2016   ДЕПС  ст. преп. Л. Атанасов/
ст. преп. Ив. Ненкова
 8  05-16 Агробиологично изпитване на новоинтродуцирани подложки при прасковени, черешови и сливови сортове в насаждение   Овощарство  доц. д-р Антон Йорданов
 9  06-16 Оптимизиране свойствата на нанесени оксиди  Cu-Mn катализатори за очистване на отрадни газове от токсични компоненти   Обща химия  доц. д-р Димитър Димитров/
ас. д-р Е. Коленцова
 10  11-16 Паразити и паразитни съобщества на сладководни риби от река Дунав, български участък и тяхната биоиндикаторна значимост   ЕООС  гл. ас. д-р Соня Шукерова
 11  13-16 Приложение на дистанционните методи за изследване продуктивността на екосистемите   Математика, информатика и физика  ас. д-р Георги Лечов
 12  01-15 Адаптиране на ВВСН фенофазите на икономически важни за Република България селскостопански култури и сортове и създаване на цветни албуми   Градинарство  проф. дсн Венелин Ройчев/
ас. д-р Николина Шопова
 13  02-15  Синтез, структура и проучване на биологичната активност на 1,8-нафталимидни производни с неприродни аминокарбоксилни киселини  Обща химия  доц. д-р инж. Марин Маринов/
ас. инж. Румяна Проданова-Камалиева
 14  04-15 Проучване на технологии за получаване на толумско сирене и запазването му като оригинален традиционен български продукт   Микробиология  доц. д-р Йорданка Карталска/
гл. ас. д-р Катя Димитрова
 15  06-15 Изследване на генетичното разнообразие на местните породи кози, отглеждани в Югозападна България   Животновъдни науки  доц. д-р Божин Божинов/
гл. ас. д-р Ат. Вучков
 16  09-15 Оптимизиране режима на развитие при ябълкови клонови подложки с   произход соматичен органогенез, отглеждани в маточно насаждение с различно съдържание на влагоабсорбиращ полимер   Овощарство  доц. д-р Рада Попова/
доц. д-р Галя Добревска
 17  12-15 Биологично и фотохимично проучване на някои видове от род  Colchicum L. Мразовец /Liliaceae Hall./, род Galantus L. Кокиче /Amaryllidaceae  Lindl./   Ботаника и Агрометеорология  проф. М. Берова/
гл. ас. д-р Иванка Семерджиева
 18  14-15 Проучване и приложение на биохимични маркери на стреса в екофизиологични изследвания при растенията   Физиология на растенията и Биохимия  проф. д-р Андон Василев/
доц. д-р Любка Колева
 19  15-15 Обогатяване на сортимента от зеленчукови култури чрез агробиологична и екологична оценка на нови генотипи и образци   Градинарство проф. д-р Николай Панайотов/
доц. д-р Димка Хайтова
 20  10-14 Проучване влиянието на различни торове върху биологичните и стопански качества на пшеницата – лимец и спелта, в условията на биологично производство   Агроекология  проф. д-р Т. Георгиева/
гл. ас. д-р П. Зоровски

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас