Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Стипендии
22.03.2018
  ШРИФТ

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНИ - 10.04.2018 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. ПРИ  КАНДИДАТСТВАНЕ  САМО ЗА „СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ”

за „стипендия за успех” могат да кандидатстват студенти, които имат среден успех от предходните два семестъра от 4.00 до 6.00 и с не повече от два невзети изпита през срока на обучението си, с изключение на провелите обучение по програма „Еразъм” за студентска мобилност, които могат да кандидатстват и с повече от два не взети изпита, а те се смятат с оценка „Слаб (2)“, когато е проведено през летен семестър 16/17г. и зимен на 17/18г.

Необходими документи - молба-декларация, със собственоръчно изписано „стипендия за успех”, заверена в съответния деканат за записан ЛЕТЕН семестър на учебната 2017/2018г. и успех от предходните два семестъра;
IBAN сметка на УниКредит Булбанк

2. ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ САМО ЗА „СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ В ПРИОРИТЕТНО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ“
За „стипендия за успех в приоритетно професионално направление” могат да кандидатстват студенти, които имат успех не по-нисък от 5,00 и нямат невзети изпити през срока на обучението си, без изключение на провелите обучение през учебната 2016/2017г. по програма „Еразъм” за студентска мобилност.

Могат да кандидатстват студенти от следните приоритетни професионални направление:
ОКС „бакалавър“ :

 • Агрономство (полевъдство);
 • Зооинженерство;
 • Агробизнес;
 • Агрономство (лозаро-градинарство);
 • Аграрно инженерство;
 • Декоративно градинарство;
 • Агрономство (тропично и субтропично земеделие);
 • Растителна защита;
 • Екология и опазване на околната среда;

ОКС „магистър“

 • Агробизнес;
 • Минерално хранене и торене на растенията;
 • Растителна защита;
 • Селекция и репродукция на животните;

Необходими документи - молба-декларация, със собственоръчно изписано „стипендия за успех в приоритетно професионално направление”, заверена в съответния деканат за записан ЛЕТЕН семестър на учебната 2017/2018г., успех от предходните два семестъра и вписано, че няма невзети изпити.
IBAN сметка на УниКредит Булбанк

Всички студенти, граждани на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, могат да кандидатстват за стипендии по критериите посочени по-горе.

ПРИ  КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА „СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ”
Необходими документи

 • заверена от деканата молба-декларация със собственоръчно  изписано „социална стипендия“.  От деканата заверката  за записан ЛЕТЕН семестър на  учебната 2017/2018 г. ;
 • документи, удостоверяващи обстоятелства за студента и членове на семейството по т. 8.5. от Заповедта.

За „социална стипендия“ /по чл. 3, ал. 2 от ПМС 90/ могат да кандидатстват, независимо от успеха си следните студенти:

 • несемейни студенти без  двама родители;
 • студенти с трайни увреждания 50% или над 50%;
 • студенти с двама родители с трайни увреждания 50% и над 50%;
 • студенти с един родител, който е с трайни увреждания 50% и над 50%;
 • студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
 • студентките майки с дете до 6-годишна възраст;
 • студентите – бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителски права е предоставено на бащата.

Документи за отпускане на „социална стипендия“  се подават в срока, определен за летен семестър, а когато основанието възникне по-късно – в едномесечен срок от настъпване на основанието.

Размерът на „социална стипендия“  за учебната 2017/2018г. е 120,00 лв.

Чуждестранните студенти, приети по актове на Министерски съвет могат да кандидатстват за стипендия  за втора и следващи години от обучението си при успех не по-нисък от 4,00. За първата година от обучението им, стипендия се отпуска независимо от успеха.

Студентите представят заверена от деканата молба-декларация за записана учебна 2017/2018г. и среден семестриален успех от предходните два семестъра за студенти от втори и следващи курсове.  

Размерът на стипендията за учебната 2017/2018 г. е 200,00 лв.

КЛАСИРАНЕ
Класирането се извършва по следния ред:
„стипендия за успех“    -  по низходящ ред на успеха до изчерпване на определения брой стипендии. За тази  стипендия се определят 60% от броя на отпуснатите стипендии, разпределени на квотен принцип по факултети, както следва:

 • за Факултета по агрономство – 37 бр.
 • за Факултета по лозаро-градинарство – 37 бр.
 • за Факултета по растителна защита и агроекология – 41 бр.
 • за Факултета по икономика -  35 бр.

„ стипендия за успех в приоритетно професионално направление”“  - по низходящ ред на успеха до изчерпване на определения брой стипендии, разпределени по факултети:

 • за Факултета по агрономство – 26 бр.
 • за Факултета по лозаро-градинарство – 25бр.
 • за Факултета по растителна защита и агроекология – 29 бр.

Броят на  стипендиите, които ще се отпуснат за летен семестър  на учебната 17/18 е както следва:

 • 150 стипендии за успех по т.2
 • 80 стипендии за успех в приоритетно професионално направление по т.4


ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ

Документи за еднократни помощи  се приемат в срока за стипендии за летен семестър на учебната 2017/2018 г. по т. 1. Еднократни помощи  се отпускат  при записан летен семестър до максимален брой от 50 помощи. Помощи  се отпускат на база средномесечен доход на член от семейството, определен чрез класиране във възходящ ред на декларираните доходи, с изключение на    студенти с увреждания 90% и повече от 90%, кръглите сираци и лицата, лишени от родителски грижи. Студентите имат право да получават еднократна помощ само веднъж през академичната година. Всички получили през предходния семестър, нямат право да кандидатстват.

Максималният допустим доход за кандидатстване е 460лв. доход на член от семейството за месец.

Необходими документи -

 • молба-декларация по утвърдения образец със собственоръчно  изписано „помощ“. Заверена  от деканата за записан ЛЕТЕН семестър на учебната 2017/2018 г. ;
 • документи  за декларирани доходи от Септември 2017 до Февруари 2018 (включително);
 • документи за декларирани членове на семейството и други обстоятелства.
 • удостоверение  за  IBAN сметка на УниКредит Булбанк на притежавана лична картова сметка

!!!ВАЖНО!!!
Студентите могат да кандидатстват за повече от една стипендия, като могат да получат и двете при условие, че отговарят на посочените критерии.

Когато кандидатстват за повече от една стипендия или за стипендия и помощ, студентите подават отделна молба-декларация за всяка стипендия или помощ. В този случай следва приложените документи да отговарят на изискванията за всяка от молба-декларациите.

Стипендии   се изплащат само по картова сметка. За тези, които нямат, такива могат да им бъдат открити в УниКредит Булбанк като се легитимират със студентската книжка.

Документи за стипендии и помощи  се приемат: от Студентски съвет в  Департамента по езикова подготовка и спорт,        кабинет № 29  и счетоводството – Факултет Лозаро-градинарство.

ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК ОТ 9:00 – 16:00часа

С ПРОТОКОЛ № 2/20.04.2018 г. от КСБВУ

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас