Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Списък на класираните научно-изследователски проекти за 2017 г
27.03.2017
  ШРИФТ

Класирани научноизследователски и инфраструктурни проекти за 2017 г.

Дог. No Наименование Катедра Научен ръководител Вътрешен р-т Външен р-т Общо Сума за първа финансова година
1. Продуктивни и функционални качества на видове и хибриди от сем. Acipenseridaeпри отглеждане за месо в условията на суперинтензивна технология в България  Животновъдни науки  Доц. д-р Людмила Николова  69 69 138 20 000лв.
2. Модерни молекулярни подходи за функционално характеризиране на амилолитични млечно-кисели бактерии изолирани от спонтанно ферментирали теста  Микробиология  Гл. ас. д-р Мариана Петкова  70  65 135 20  000лв.
3. Хербицидна фитотоксичност при слънчоглед, рапица и обикновена тиква и възможности за преодоляването й чрез биостимуланти и листни торове   Земеделие и хербология  Гл. ас. Д-р А. Митков  67  63 130 5 000лв.
4. Разработване на модел на енергоефективен модул за отоплителни инсталации Механизация  Доц. д-р Г. Комитов  58 60 118 3 600лв.
5. Установяване на ISSR и локус-специфични маркери, свързани с гени за устойчивост към мрежести петна (Pyrenophora teres Drechs) при ечемик (Hordeum vulgare, L.)“   Генетика и селекция  
Доц. д-р Марина Марчева
 61 67 128 5 000лв.
6. Специфичност на етеричното масло на някои видове хвойна (Juniperus), разпространени в България и оценка на фунгицидната му активност  Фитопатология  д-р Нешка Георгиева Пиперкова  57 67 124 4 000лв.
7. Озеленяване, благоустройство, реконструкция и инвентаризация на дендрологичен парк при Аграрен университет – Пловдив /инфраструктурен проект/  Градинарство  Доц. д-р Валерия Иванова  УС на НИЦ    4 500лв.
8.  Разработване на механизъм за реализиране на връзка между професионалното и висшето образование в аграрните науки, чрез използване на системите ECVET  и ECTS
/инфраструктурен проект/
 Растениевъдство  Проф. д-р Тоня Георгиева    УС на НИЦ  2 000лв.

Некласирани проектопредложения:

  1.  Предложение за финансиране на инфраструктурен проект за провеждане на качествени и конкурентноспособни научни изследвания на тема „Създаване и комплектуване на научна библиотека към катедра „Туризъм“, ръководител на проекта - доц. д-р П. Михайлов.

УС на ЦНИ РЕШИ: Представеното предложение не отговаря на НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г. Приета с ПМС № 233 от 10.09.2016 г.

Проекти за допълнително разглеждане:

Дог. No Наименование Катедра Научен ръководител
1. Интегрирано управление на болести при зърнено-житни култури*  Фитопатология  Гл. ас. д-р Зв. Желев
2.  Методи  и технически средства за биологична растителна защита срещу неприятели по рапицата**  Механизация  Гл.ас. д-р М. Даллев

*Решение за този проект ще се вземе след допълнително обсъждане на проекта между УС на ЦНИ и неговият ръководител.
**УС реши проекта да се разгледа от КС на катедра Ентомология, след което ще се вземе окончателно решение дали проекта да бъде одобрен.

 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас