Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Стипендии
27.03.2017
  ШРИФТ


КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - 10.04.2017 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

ПРИ  КАНДИДАТСТВАНЕ  САМО ЗА „СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ”

За „Стипендия за успех” могат да кандидатстват студенти, които имат среден успех от предходните два семестъра от 5.50 до 6.00 независимо от доходите и с не повече от два не взети изпита през срока на обучението си, с изключение на провелите обучение през учебната 2015/2016г. по програма „Еразъм” за студентска мобилност.

 • Молба-декларация, със собственоръчно изписано „Стипендия за успех”, заверена в съответния деканат за записан летен семестър на учебната 2016/2017г. и успех от предходните два семестъра;
 • IBAN сметка
ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ДВА КРИТЕРИЯ „СРЕДЕН СЕМЕСТРИАЛЕН УСПЕХ” И „ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВО”

За „Стипендия за успех и доход” могат да кандидатстват студенти, без първи курс, които имат успех не по-нисък от 4,00, не повече от два не взети изпита през срока на обучението си, с изключение на провелите обучение през учебната 2015/2016г. по програма „Еразъм” за студентска мобилност.

 • Молба-декларация, със собственоръчно изписано „Стипендия за успех и доход”, заверена в съответния деканат за записан летен семестър на учебната 2016/2017г. и успех от предходните два семестъра;
 • Не повече от 2 невзети изпита за периода на обучение;
 • Удостоверение за брат/сестра, обучаващи се в редовна форма във висше училище, в детскa градина, гимназия, основно училище;
 • Служебна бележка от предприятието за доходите на родителите за месеците от Септември 2016 г. - Февруари 2017г. включително
 • Работещите в чужбина представят документ от работодателя за получените доходи в съответната валута. Документът да е преведен на български от лицензиран преводач.
 • Данъчна декларация за 2016 г. – сверено с оригинала и печат;
 • Регистрация в бюрата по труда към Агенцията по заетостта за безработни родители
 • Удостоверение от Агенция „Социално подпомагане” – за получени социални помощи, месечни добавки и помощи за деца;
 • Копие от смъртен акт при студенти с починал родител;
 • Удостоверение от „Пенсионно осигуряване” - при получаване на пенсия
 • Копие от решение за развод;
 • Копие от решение на ТЕЛК – за удостоверяване на трайни увреждания и намалена работоспособност
 • IBAN сметка;
За „Стипендия за успех и доход” средномесечния доход на член от семейството за предходните 6 месеца нетрябва да надвишава:
 • при успех от 5,50 до 5,99 – не по-висок от 700 лв.;
 • при успех от 4,00 до 5,49 – не по-висок от 600 лв.
 • минимален доход – 50,00 лв.  Когато е деклариран по-малък от 50 лв. се приравнява на 50,00 лв.
ПРИ  КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА „СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ”
 • заверена от деканата молба-декларация със собственоръчно  изписано „Социална стипендия“.  От деканата заверката е за записан зимен семестър на  учебната 2016/2017 г. ;
 • документи, удостоверяващи обстоятелства за студента и членове на семейството по т. 8.5. от Заповедта.

За „Социална стипендия“ /по чл. 3, ал. 2 от ПМС 90/ могат да кандидатстват, независимо от успеха си следните стуенти:
а./ несемейни студенти без  двама родители;
б./ студенти с трайни увреждания 50% или над 50%;
в./ студенти с двама родители с трайни увреждания 50% и над 50%;
г./ студенти с един родител, който е с трайни увреждания 50% и над 50%;
д./ студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
е./ студентките майки с дете до 6-годишна възраст;
ж./ студентите – бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителски права е предоставено на бащата.

Документи за отпускане на „Социална стипендия“  се подават в срока, определен за летен семестър, а когато основанието възникне по-късно – в едномесечен срок от настъпване на основанието.

Размерът на „Социална стипендия“  за учебната 2016/2017г. е 120,00 лв.

Чуждестранните студенти, приети по актове на Министерски съвет могат да кандидатстват за стипендия  за втора и следващи години от обучението си при успех не по-нисък от 4,00. За първата година от обучението им, стипендия се отпуска независимо от успеха.

Студентите представят заверена от деканата молба-декларация за записана учебна 2016/2017 г. и среден семестриален успех от предходните два семестъра за студенти от втори и следващи курсове.

Размерът на стипендията за учебната 2016/2017 г. е 150,00 лв.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ, НАТИСНЕТЕ ТУК.

Заповед

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас