Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Обява за обществена поръчка № в РОП 9054751/28.07.2016 г.
28.07.2016
  ШРИФТ
Предмет на поръчката: Изпълнение на ремонтни работи по отоплителната система на Аграрен университет - Пловдив. Срок на валидност на офертите - 60 (шестдесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявата. Условия, на които следва да отговарят участниците: Предметът на поръчката включва извършване на ремонтни работи по отоплителната система на Аграрен университет – Пловдив, основно свързани с различни видове ремонти в: главен парен колектор, абонатна станция Ректорат, сграда Ректорат, Агрономически факултет, Лозаро-градинарски факултет, Парова централа, Секция физическо възпитание и спорт, подробно посочени в КС.

Възложител:
Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396
 
28.07.2016г. - ОБЯВА
07.09.2016г. - ДОГОВОР

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас