Предстоящи събития
  Начало » Новини English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Провеждане на конкурс по нова научно-изследователска сесия на НИЦ при АУ-Пловдив
24.03.2016
  ШРИФТ

На свое заседание от 23.03.2016 г. (Протокол № 1)
УС на НИЦ при АУ-Пловдив реши:


ОБЯВЯВА


I. Научноизследователска сесия по следния график и приоритетни направления:


ГРАФИК
за провеждане на конкурс по нова научно-изследователска сесия на НИЦ при АУ-Пловдив

No Дейност Срок
1. Заповед на Ректора на АУ-Пловдив за обявяване на нова конкурсна сесия  23.03.2016г.
2. Публикуване на системата за организиране и провеждане на конкурс за проекти, целево финансирани от държавния бюджет 24.03.2016г.
3. Слючване на допълнителни споразумения за текущи проекти
Списък на проектитe
30.03.2016г.
4. Разработване и представяне на проектите в НИЦ 20.04.2016г.
5. Класиране на проектите след представени рецензии 09.05.2016г.
6. Сключване на договори с работния колектив на нови проекти 13.05.2016г.
7. Междинен контрол на текущи проекти юни – юли/ октомври 2016г.
8. Разработване на отчети по текущи проекти 12.2016 - 01.2017г.
9. Изработване на информационен лист за популяризиране на резултатите от научните проекти 02.2017г.

ПРИОРИТЕТНИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА 2016 ГОДИНА

 • Генетични ресурси и нови технологични решения във връзка с глобалните промени в климата.
 • Опазване на природните ресурси и производство на екологични храни и продукти.
 • Устойчиви земеделски системи и развитие на селските райони.
 • Техника и съоръжения за производство на земеделска продукция и управление на отпадъците.

Предложенията за финансиране на научноизследователските проекти трябва да бъдат придружени с Протокол от Катедрен съвет. В протокола да бъде изрично упоменато и аргументирано как съответният проект ще съдейства за израстването на членовете на колектива. Съгласно Наредба № 3 ръководител на научноизследователския или творческия колектив е преподавател от държавното висше училище, който притежава образователната и научна степен „доктор" и доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта.

Договорите за изпълнение са със срок от една до три години.

1. УС на НИЦ реши през 2016 г. финансирането да се извършва в следните 6 утвърдени направления:

 • *Научноизследователска сесия за млади учени и нехабилитирани преподаватели;
 • Финансиране на текущите проекти, класирани през 2014 и 2015 г;
 • Инфраструктурни проекти за провеждане на качествени и конкурентноспособни научни изследвания;
 • Допълнителна финансова помощ към текущи научни проекти, финансирани от национални или международни научни организации в размер до 30% от отпуснатата субсидия (съгласно Наредба № 3 от 27.11.2015 г., ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.);
 • Финансиране на прояви, свързани с художествено-творческа и научно-публикационната дейност;
 • Подкрепа на публикационната дейност;

2. УС на НИЦ реши през 2016 г. освен изброените 6 да бъдат финансирани и 2 нови направления: „Подкрепа на кариерното развитие на преподавателите от АУ - Пловдив” и „Подкрепа на докторски програми“. Условията и редът за финансиране на проекти по това направление са:

 • В конкурса „Подкрепа на кариерното развитие на преподавателите от АУ - Пловдив” могат да участват преподаватели, които в предстоящите две години ще участват в конкурс за НД „професор“ или ще подготвят дисертационен труд за получаване на НС „доктор на науките“.
 • Финансирането ще бъде в рамките до 6000 лева за 2 годишен период (до 3000 лева на година), като средствата ще бъдат използувани в съответствие с финансовия план на проектното предложение.
 • Получилите финансовата подкрепа преподаватели поемат ангажимент в рамките на изпълнението на проекта да подготвят и представят за публикуване 3 научни публикации, не по-малко 2 от които с импакт фактор или импакт ранг.
 • При неизпълнение на поетите ангажименти проекти с участието на неизправните преподаватели няма да бъдат финансирани през следващите 3 години.
 • В конкурса „Подкрепа на докторски програми” могат да участват редовни докторанти от научните специалности „Природни и технически науки” и „Обществени науки”.
 • Финансирането ще бъде в рамките до 1000 лева на година за докторантите от научна област  „Природни и технически науки” и до 500 лева за докторантите от научна област  „Обществени науки”, като средствата ще бъдат използвани в съответствие с финансовия план на проектното предложение

3. Средствата по проект 17-12 „Подкрепа на публикационната дейност” ще бъдат използвани за финансова подкрепа само на пуликации в списания и материали от международни конференции с импакт фактор или импакт ранг. Пълният списък на списанията с импакт ранг можете да намерите в сайта: http://www.scimagojr.com/index.php. Пълният списък на списанията с импакт фактор можете да намерите в сайта: http://www.citefactor.org/journal-impact-factor-list-2015.html. Списък с част от съмнителните списания с фалшифицирана информация, в които не трябва да публикувате, можете да намерите в сайта http://scholarlyoa.com. Заявленията за кандидатстване по проект 17-12 трябва да бъдат адресирани до зам. ректора по научната работа и да бъдат придружини с документ, удостоверяващ, че статията е приета за публикуване. Максималният размер на финансовата подкрепа е 1000 лева и средствата могат да бъдат използувани за плащане на такса за публикуване в списание или в материали от международна конференция след окончателното приемане на доклада за публикуване, плащане на такса за правоучастие и частично финансиране на участие в международни конференции в страната и чужбина след окончателното приемане на доклада за публикуване. Отчитането на финансирането ще се извършва чрез представяне на отпечатък от публикацията.

Няма да бъдат финансирани такси за участие в научни конференции, в които не участва нито един член от авторския колектив.

4. **В съответствие с изискванията на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 3 от 27.11.2015 г. (Приложение 1) в договорите на започващите през 2016 г. проекти и в допълнителните споразумения по текущите договори ще бъде включено изискването за минимална публикационна активност както следва:

 • За проекти, започнали през 2015 и 2016 г. – в рамките на отчетния 3 годишния период на изпълнение на проекта да бъдат подготвени и дадени за печат не по-малко от 3 научни публикации, реферирани във вторични литературни източници (Scopus, Web of Science, Google Scholar, CABI, EBSKO, AGRIS и др.), поне 1 от които в списания с импакт фактор или импакт ранг. При проекти с продължителност 2 години - 2 научни публикации, поне 1 от които в  списания с импакт фактор или импакт ранг.
 • За проекти, започнали през 2014 г. – до приключване на договора да бъде подготвена поне 1 научна публикация, реферирана във вторични литературни източници (Scopus, Web of Science, Google Scholar, CABI, EBSCO, AGRIS и др.) освен вече публикуваните.

Крайният срок за представяне на копие от излезлите от печат публикации по т. 4  е една година след завършване на проекта!

* В съответствие с Наредба 3 от 27.11.2015 г. ръководители на проектни предложения могат да бъдат и нехабилитирани преподаватели с научна степен „доктор“ и доказана научна компетентност и опит.

** При неизпълнение на поетите ангажименти проекти с участието на неизправните преподаватели няма да бъдат финансирани през следващите 3 години.

УС на НИЦ реши през 2016 г. финансирането на прояви, свързани с художествено-творческата, спортната и научната дейности на студентите да се извърши в 3 направления, по които ще бъдат обявени следните конкурси:

Конкурси: Сума за 2016г.
Студентско научно творчество 4 000лв.
Художествено творческа дейност 4 000лв.
Спортна дейност 3 000лв.

В научноизследователския и творчески колектив могат да се привличат преподаватели, изследователи и докторанти от други научни организации и университети, както и студенти от АУ.
Ръководителите на новите проекти трябва да разработят проектните си предложения, съгласно изискванията на конкурсната сесия, като представят визията си за провеждането на конкурса и се съобразят със сроковете, посочени в графика. С предимство ще се класират проекти, в които е мотивирано участието на студентите от АУ.
Колективите, участващи в научно-изследователските проекти са длъжни да публикуват резултатите от изследванията. В материалите, които се публикуват във връзка с дадения проект задължително се отбелязва по кой проект са финансирани публикациите /№ и година на финансиране на проекта/.

Със средствата по договорите за финансиране на проекти за научната дейност не се финансират разходи за дейности, които не са свързани с проекта:

 • закупуване на обзавеждане, битови уреди, телефонни апарати и други подобни;
 • закупуване на работно облекло;
 • за абонамент на вестници и неспециализирани списания;
 • за заплащане на такси за участие в курсове за квалификация, компютърна грамотност, езикова подготовка и др.;
 • за допълнително заплащане на телефони и ремонт на помещения /с изключение на инфраструктурни проекти/.

СИСТЕМА
за организиране и провеждане на конкурс за проекти, целево финансирани от държавния бюджет

Общи положения. Системата за организиране и провеждане на конкурс за проекти, финансирани с целево отпуснати от държавния бюджет средства, е разработена в съответствие с изискванията на ЗВО, ЗНСНЗ, Наредба № 3 от 27.11.2015 г., Обн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г. издадена от министъра на образованието и науката, която се издава на основание чл. 91а, ал. 2 от ЗВО и отменя Наредба № 9 от 2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност (ДВ, бр. 73 от 2003 г.) и Правилника за дейността на Аграрен университет - Пловдив. Основна цел на системата е да създаде предпоставки за издигане нивото на научноизследователската работа в Университета чрез:

 • стимулиране на творческата активност на всеки член на колектива за участие в конкурси за разработване на научни и научно – приложни задачи;
 • осигуряване на достатъчно пълна, справедлива и компетентна оценка на резултатите от научноизследователската работа на членовете на колектива;
 • създаване на обективна база за управление и контрол на научноизследователската работа в Университета, финансирана с целево отпуснати от държавния бюджет средства.

Системата за организиране и провеждане на конкурса за проекти включва:
1. Показатели и критерии за избор и класиране на проектите;
2. Декларация от ръководителите на проекти;
3. Формуляри за представяне на новите проекти;

4. Сключване на договори за финансиране на проекти:

5. Проекти, целево финансирани от държавния бюджет за 2013, 2014 и 2015 г.

6. Популяризиране на резултатите от научно-изследователските проекти към НИЦ (информационни листове)


За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас