Предстоящи събития
  Начало » Факултети » Факултет по растителна защита и агроекология » За Факултета English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Факултет по растителна защита и агроекология

Факултет по растителна защита и агроеколофия

 Факултетът по Растителна защита и агроекология е създаден през 1983г. и в структурата на Аграрния университет е първият, който получи акредитация през 1998г.

Студентите се обучават в четири специалности:

"Растителна защита" – редовно и задочно обучение,
"Екология и опазване на околната среда" - редовно и  задочно обучение,
"Агролесовъдни системи и планинско земеделие" – редовно обучение
"Биологично земеделие" – редовно обучение.

През 2013г. професионалното направление 6.2 „Растителна защита” получи програмни акредитации от НАОА за обучение на студенти в ОКС ”Бакалавър” и ОКС ”Магистър” оценка 9.61 по десетобалната система, а за обучение в ОНС „Доктор” оценката е 9.71. Срокът за валидност е шест години.

През 2013г. професионалното направление 4.4 „Науки за земята” получи програмна акредитация от НАОА за обучение на студенти в ОКС ”Бакалавър” и ОКС ”Магистър” оценка 9.05, а за обучение в ОНС „Доктор” оценката е 9.49. Срокът за валидност е шест години.

Учебният процес се извежда от утвърдени и високо квалифицирани преподаватели  - 1 чл.кор. професор, 9 професора, 13 доцента, 18 главни асистенти и 4 асистента. От тях 7 са „Доктори на науките”, а 36 имат образователната и научна степен “Доктор”.

Факултетната структура включва 6 катедри:

 • "Ентомология",
 • "Фитопатология",
 • "Агроекология и защита на агроекосистемите  и  населението",
 • "Екология и опазване на околната среда",
 • "Микробиология и екологични биотехнологии" и
 • "Обща химия".

Обучението се реализира по съвременни учебни планове и програми, хармонизирани с европейските стандарти за степените “Бакалавър” (4г.) и “Магистър” (1-1,5г.). Към факултета са разкрити и функционират следните Магистърски курсове:

1. Растителна защита – редовно и задочно обучение:

 • за завършили РЗ - ОКС "Бакалавър";
 • за  завършили други агрономически специалности;
 • за завършили други области на висше образование.

2. Екология на селищни системи - редовно и задочно обучение:

 • за завършили ЕООС - ОКС "Бакалавър";
 • за завършили други области на висше образование.

3. Биологично земеделие – редовно и задочно обучение.

Във факултета се изучават задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Задължителните дисциплини са съобразени с профила на съответните специалности, а избираемите допълват облика на специалностите.

Студентите от факултета имат възможност да провеждат част от обучението си по европейските програми Сократ – Еразъм и Леонардо да Винчи.  Така също за тях се организират  летни практики и стажове в чужбина.

Водещи фирми по растителна защита отпускат ежегодно стипендии за отличен успех и постижения в научно-изследователската работа.

Професионална реализация:

Завършилите бакалаври и магистри от специалностите към факултета  имат възможността да се реализират в различни институции като:

1. Студентите завършили специалността "Растителна защита" ще могат да намерят реализация в:

 • Агенцията по безопасност на храните към Министерство на земеделието и храните, Агенция Митници,  областните служби по земеделие, службите за съвети в земеделието;
 • Университети и научни институти в областта на земеделието,земеделски колежи и училища;
 • Представителства на мултинационални компании и местни фирми за РЗ;
 • Частни лаборатории за анализи и регистрация на препарати за растителна защита;
 • Земеделски структури на частния бизнес, свързан с дистрибуторска дейност на растително-защитни продукти, разкриване на агроаптеки, развитие на консултативни звена и др.

2. Завършилите специалността "Екология и опазване на околната среда" имат възможност за реализация в:

 • експертни комисии към МОСВ експерти към Министерство на земеделието и храните;
 • като еколози в отдел “Екология” към съответните общински служби и райони; експерти в РИОСВ; Дирекции „Земеделие”;
 • университети и научно-изследователски институти, консултантски служби, лаборатории и пречиствателни станции, специалисти – еколози към производствени предприятия от държавния и частен сектор и др.;

3. Студентите завършили специалността  "Биологично земеделие",  ще могат  да намерят реализация в:

 • консултантски организации на национално, областно и регионално ниво;
 • структурите на Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд "Земеделие";
 • биологични производствени и преработвателни структури, както и в новосформираните научно-изследователски и преподавателски колективи в структурите на Министерство на образованието, БАН, технологични и търговски фирми и др.

4. Студентите завършили специалноста "Агролесовъдни системи и планинско земеделие", ще могат да се реализират на пазара на труда:  

 • чрез експертна, консултантска и ръководна дейност в системата на МЗХ, МОСВ, ДАГ , Държавен фонд "Земеделие";
 • ръководители на горски и дивечови стопанства;
 • в селския туризъм, при дейности свързани с планинско животновъдство както и при изграждането на земеделски и горски стопанства, производство на озеленителен материал /декоративни храсти,дървета, посадъчен материал, цветя/,отглеждане на билки и гъби;  
 • научно – изследователски институти по Земеделие и по Лесовъдство, технологични и търговски фирми.

 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас