Предстоящи събития
  Начало » Факултети » Факултет по лозаро-градинарство » За Факултета English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Факултет по лозаро-градинарство

Факултетът по лозаро-градинарство е създаден през 1950 г. В него студентите се обучават в пет специалности – Агрономство (Лозаро-градинарство), Агрономство (Декоративно градинарство), Аграрно инженерство, Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) и Агрономство-хидромелиорации. Учебните планове и програми отговарят на европейските изисквания за степените “Бакалавър”, “Магистър” и “Доктор” за агрономическо образование и са съобразени с потребностите на земеделската наука и практика, което дава възможност за обучение в сродни аграрни университети в Европа. От основаването му досега във факултета са дипломирани повече от 6200 инженер-агрономи и агрономи, в т.ч. над 480 чуждестранни студенти от Европа, Африка, Азия и Америка. През 2001 г. е дипломиран първият бакалавърски випуск след преминаването към тристепенно обучение.

Методи на обучение

Учебният процес е в съответствие с държавните изисквания – наредба № 21 от 30.10.2004 г. за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища. В четирите специалности обучението е редовно, а в специалността Агрономство (Лозаро-градинарство) има и задочна форма. Обучението включва лекции, лабораторни занятия, семинари, учебни и производствени практики, извънаудиторна заетост и преддипломен стаж. Във факултета се изучават задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Задължителните дисциплини са съобразени с профила на съответните специалности, а избираемите и факултативните допълват облика на четирите специалности. Студентите от факултета имат възможност да провеждат част от обучението си в сродни аграрни университети в Европа, а също така летни практики и стажове в чужбина.

Оценка на знанията

Оценяването на знанията е по шестобална система, чрез полагане на семестриални писмени изпити. По някои дисциплини оценката е текуща.

Във факултета са разкрити пет магистърски курса: Лозарство и винарство, Аграрно инженерство, Производство на посевен и посадъчен материал, Поливно земеделие и Ландшафтен дизайн.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас