Университетски списания

 

Списание Аграрни науки

(Agrticultural Sciences Journal)

 

Научни трудове на Аграрен университет

(Scientific Works)

-----------------------------------------------------------------------------------------

ЕТИЧНИ НОРМИ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ И СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ (PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT)

Уважаеми колеги, за бързо и правилно транслитериране използвайте (Dear colleagues, for fast and correct translitaration, please use)

https://2cyr.com/?7

Голяма част от продукцията на Академичното издателство може да намерите в Националния регистър на издаваните книги в България. (You can find big part of the academic publishing house products in the National Register of issued books in Bulgaria)