Предстоящи събития
  Начало » За АУ » Търгове English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Търгове
  ШРИФТ
14.05.2018г.
 ОБЯВА

Аграрен университет – гр. Пловдив, на основание ЗДС, ППЗДС и Наредба №7/1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост обявява   търг с явно наддаване за продажба на употребявани движими вещи, частна държавна  собственост, стопанисвани от  Аграрен университет – гр. Пловдив. Първоначалните тръжни  цени  и видът и количеството на обявените за продажба вещи са конкретизирани на в таблицата по-долу, на информационните табла в Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. “Менделеев” 12, сграда Ректорат и в тръжната документация.

Тръжната процедура се открива на дата 22.05.2018 г. От посочената дата документация се закупува от касата на Аграрен университет – Пловдив, всеки работен ден от 22.05.2018 г. до 30.05.2018 г., от 10 до 14 часа при цена 5 лева без ДДС. Депозит за участие се внася в касата на Аграрен университет - Пловдив всеки работен ден от 22.05.2018 г. до 30.05.2018 г., от 10 до 14 часа, като депозитът е в размер на 10% от началната тръжна цена с ДДС на вещите, за които се кандидатства.

Документи за участие се приемат всеки работен ден от 22.05.2018 г. до 30.05.2018 г ., от 10 до 14 часа в деловодството на Аграрен университет – гр. Пловдив, бул.”Менделеев” №12.

Търгът ще се проведе на 31.05.2018 г. от 10 ч в сградата на Ректората на Аграрен университет – Пловдив – заседателна зала.
 
 
№ по ред Инвентарен №  Наименование  Мярка  Количество  Първоначална тръжна цена без  ДДС  Първоначална тръжна цена с  ДДС 
 1 02160   Склад за строителни материали – метален – 300 кв.м.  бр.  1  10000 лева  12000 лева

Ангажимент на спечелилият кандидат е демонтирането на металния склад и почистване на площадката, където е бил поставен склада. Всички разходи по демонтирането и почистването на площадката са за сметка на избраният изпълнител.

/*обявата следва да излезе в един  централен и един местен ежедневник/.

---------------------------------------------------------------------------------------
 
23.02.2018 г.
 
ОБЯВА 
 

Аграрен университет-гр.Пловдив отдава под наем за срок от 5 години – част от  имот  публична държавна  собственост, управляван от Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, по акт за публична държавна собственост № 6628/2007 г. (част от имот 3316 (кадастрален номер 56784.540.1046) от УПИ І-ВСИ, кв.1 по плана на ВСИ-Пловдив) представляващ необорудван остъклен павилион с идентификатор №56784.540.1046.36,  заедно със земя - общо 87  кв..м., от които 61 кв.м. павилион и 26 кв.м. прилежаща земя, разположен на задния вход на Агрономически факултет, предназначен за стопански нужди – кафе аператив за продажба на кафе, закуски, топли, студени напитки и др. стоки. 
Първоначалната тръжна, минимално определена месечна наемна цена за имота е в размер на: 600 лева без ДДС. Имотът се отдава под наем срещу заплащане на месечен наем. Търгът ще се проведе на 28.03.2018 г. от 10 ч. в сграда Ректорат на университета.
Документи за участие се приемат в служба „Деловодство”, от 10 до 12 ч., всеки работен ден за университета, до дата 27.03.2018 г. Депозит за участие - в размер на 2000 лв., платен по банковата сметка на  университета или в брой, в касата на Университета в срок - 27.03.2018 г., до 12 ч.
Тръжна документация се закупува от касата на университета,  от 10 до 12 ч., всеки работен ден за университета, в срок до  27.03.2018 г., при цена 100 лв. без ДДС. 
 
________________ 
 
 
11.10.2017г.
ОБЯВА

Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. Менделеев № 12, на основание чл.16, ал. 2 и чл. 19, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.13 от ППЗДС, обявява  търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 г., на следния недвижим имот: част от имот публична държавна собственост по Акт №3411/19.04.2000 г., представляващ обособена част от неизползвана земя – 1100 кв.м., находяща се на бул. „Освобождения“, до бензиностанция „Лукойл“, в близост до хотел „SPS“, маркирана като  квадрат  №1 от Ситуационен план, приложен към условията за участие в търга. Имотът е предназначен за стопански нужди - Изграждане на магазин (магазини) за хранителни стоки, чрез поставяне на  преместваеми обекти, съобразно изискванията на чл. 56 от ЗУТ и на Община Пловдив. Първоначалната тръжна, месечна наемна цена е в размер на 900 лева. Търгът ще се проведе на  17.11.2017 г. от 10 ч в сградата на Ректората  на Университета – бул. „Менделеев” №12.  Документи за участие се приемат в служба  „Деловодство”,  от 10 до 12 ч., всеки работен ден за Аграрен университет, до дата 16.11.2017 г. Депозит за участие - в размер на  900 лв, платен в касата или по банковата сметка на  университета от 10 до 12 ч., всеки работен ден за Аграрен университет, до дата 16.11.2017 г.                       
Тръжна документация се закупува от касата на Университета, от 10 до 12 ч., всеки работен ден за Аграрен университет, в срок до 12 ч. на  16.11.2017 г., при цена 100 лв. без ДДС.
 
--------------------------------------------------------------------------------------
06.09.2017г.
 
О Б Я В А

Аграрен Университет – Пловдив, обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от имот публична държавна собственост, по отделни позиции, с площ както следва:

Обособена позиция №1 „Вендинг автомати за продажба на топли напитки“, включваща:
 • 1 кв. м. от фоайето на Агрономическия факултет за поставяне на 1 брой вендинг автомат за продажба на топли напитки. Начална месечна тръжна цена – 150 лева без ДДС;
 • 1 кв. м. от фоайето на Лозаро-градинарския факултет за поставяне на 1 брой вендинг автомат за продажба на топли напитки. Начална месечна тръжна цена – 150 лева без ДДС;  
 • 1 кв. м. от фоайето на Департамента за езикова подготовка и спорт  за поставяне на 1 брой вендинг автомат за продажба на топли напитки. Начална месечна тръжна цена – 50 лева без ДДС;
 • 1 кв. м. от фоайето на сградата на катедра „Механизация“  за поставяне на 1 брой вендинг автомат за продажба на топли напитки. Начална месечна тръжна цена – 50 лева без ДДС;   
 • 1 кв. м. от фоайето на сградата на Учебната лабораторията за биотехнологии (Ягодовско шосе) за поставяне на 1 брой вендинг автомат за продажба на топли напитки. Начална месечна тръжна цена – 50 лева без ДДС;  
 • 1 кв. м. до гаражите на университета за поставяне на 1 брой вендинг автомат за продажба на топли напитки. Начална месечна тръжна цена – 50 лева без ДДС; 
Обособена позиция №2 „Комбиниран вендинг автомат за продажба на студени напитки и пакетирани стоки“, включваща“:
 • 1 кв. м. от фоайето на Агрономическия факултет за поставяне на 1 брой комбиниран вендинг автомат за продажба на студени напитки и пакетирани стоки. Начална месечна тръжна цена –70 лева без ДДС;
 • 1 кв. метра от фоайето на Лозаро-градинарски факултет за поставяне на 1 брой комбиниран вендинг автомат за продажба на студени напитки и пакетирани стоки. Начална месечна тръжна цена – 70 лева без ДДС;
 • 1 кв. метра от фоайето на Департамента за езикова подготовка и спорт  за поставяне на 1 брой комбиниран вендинг автомат за продажба на студени напитки и пакетирани стоки. Начална месечна тръжна цена – 50 лева без ДДС;
Всички имоти се управляват от Аграрен Университет - гр.Пловдив,  бул. „Менделеев” №12.

Търгът ще се проведе на 08.11.2017 г., от 10 часа в сградата на  Аграрен Университет – гр. Пловдив, бул. „Менделеев” № 12, заседателна зала, сграда Ректорат.

Участниците могат да подават документи  за една или за двете обособени позиции  Участниците са длъжни  да представят предложения  за всички автомати от обособена позиция.

Предложените вендинг автомати трябва да са фабрично нови и неизползвани до момента ва монтажа в Университета.

Срок на наемното отношение – пет години.

Тръжната документация може да бъде закупена от касата на Аграрен Университет – гр. Пловдив, бул. „Менделеев” №12, при цена от 100 лева без ДДС. Депозит за участие е в размер на 500 лв. за всяка обособена позиция и се внася в касата или се превежда по сметка на университета до 12 часа на 07.11.2017 г.

Заявление за участие заедно с всички необходими и задължителни документи към него се приемат в деловодствата на Аграрен Университет – гр. Пловдив, бул. „Менделеев” №12 до 12 часа на 07.11.2017 г.

Оглед и информация за обектите – по предварителна заявка на телефон - 032/654-396.
 
--------------------------------------------------------------------------------------
03.08.2017г.
 
ОБЯВА

Аграрен университет-гр.Пловдив отдава под наем за срок от 5 години – част от  имот  публична държавна  собственост, управляван от Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, описан в акт за публична държавна собственост № 6628/2007 г., представляващ сграда (необорудван остъклен павилион) с идентификатор №56784.540.1046.37 – (145-147 кв.м.), предназначен за стопански нужди. Първоначалната тръжна, минимално определена месечна наемна цена за имота е в размер на:  850 лева без ДДС. Наемателят е длъжен да направи инвестиция за своя сметка, в общ размер не по-малък от 20 000 лева без ДДС, която следва да се извърши в срок до 90 дни от датата на подписване на договора и влизане във владение на наемателя. Определеният наем за имота  не може да се прихваща срещу стойността на извършената инвестиция. Имотът се отдава под наем срещу заплащане на месечен наем. Търгът ще се проведе на 05.09.2017 г. от 10 ч. в сграда Ректорат на университета. Документи за участие се приемат в служба „Деловодство”, от 10 до 12 ч., всеки работен ден за университета, до дата 04.09.2017 г. Депозит за участие - в размер на 3000 лв., платен по банковата сметка на  университета в срок - 04.09.2017 г., до 12 ч. Тръжна документация се закупува от касата на университета,  от 10 до 12 ч., всеки работен ден за университета, в срок до 04.09.2017 г., при цена 100 лв. без ДДС. В седмицата от 14.08.2017 г. до 18.08.2017 г., поради излизане на целия университет във ваканция, няма да може да бъде закупувана документация и да се извършва оглед на обекта.
-----------------------------------------------------------------------------
 
06.07.2017г.
 
ОБЯВА

Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. Менделеев № 12, на основание чл.16, ал. 2  и чл. 19, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.13 от ППЗДС, обявява  търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 г., на следния недвижим имот: част от имот публична държавна собственост по Акт №6627/24.10.2007 г., представляващ  обособена част от неизползвана земя /част от поземлен имот 56784.540.1046/ - 2180 кв.м., находящ се в района на Университета, бул. Санкт Петербург – маркиран като  квадрат  №1 от Ситуационен план, приложен към условията за участие в търга. Имотът е предназначен за стопански нужди - Изграждане на пазар за селскостопанска продукция и обслужващи пазара търговски дейности чрез поставяне на  преместваеми обекти, съобразно изискванията на чл. 56 от ЗУТ и на Община Пловдив. Първоначалната тръжна, месечна наемна цена е в размер на 1400 лева. Търгът ще се проведе на  08.08.2017 г. от 10 ч в сградата на Ректората  на Университета – бул. „Менделеев” №12.  Документи за участие се приемат в служба  „Деловодство”,  от 10 до 12 ч., всеки работен ден за Аграрен университет, до дата 07.08.2017 г. Депозит за участие - в размер на  1400 лв, платен в касата или по банковата сметка на  университета от 10 до 12 ч., всеки работен ден за Аграрен университет, до дата 07.08.2017 г.Тръжна документация се закупува от касата на Университета, от 10 до 12 ч., всеки работен ден за Аграрен университет, в срок до 12 ч. на  07.08.2017 г., при цена 100 лв. без ДДС.
 
--------------------------------------------------------------------------------------
 
17.11.2016
ОБЯВА

Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. Менделеев № 12, на основание чл.16, ал. 2  и  чл. 19, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.13 от ППЗДС, обявява  търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 г., на следния недвижим имот:
Част от имот публична държавна собственост по Акт №3452/11.05.2000 г., представляващ:
 • оранжерийни съоръжения от общо 2400 кв. м., 6 бр. метални,  не оборудвани с полиетиленово покритие оранжерии, находящи се в имот №002057, в землището на Пловдив – Тракия, предназначени за стопански нужди – отглеждане  на  оранжерийна продукция;
 • оранжерийно съоръжение от общо 1100 кв.м., 1 бр. стоманено-стъклена оранжерия, находящи се в имот №002057, в землището на Пловдив – Тракия, предназначена за стопански нужди – отглеждане  на  оранжерийна продукция;
Първоначалната тръжна, обща  месечна наемна цена е в размер на 1550 лева /без ДДС.
Търгът ще се проведе на 19.12.2016 г. от 09 ч в сградата на АУ – Пловдив. Документи за участие се приемат в служба  „Деловодство”,    до 12 ч. на  всеки работен ден за Аграрен университет, до дата 16.12.2016 г.
Депозит за участие - в размер на  1550 лв, платен в касата или по банковата сметка на  университета до 12.12.2016 г.
Тръжна документация се закупува от касата на АУ – Пловдив, от 10 до 14 ч. на  всеки работен ден за Аграрен университет, в срок до 12.12.2016 г., при цена 50 лв. без включено ДДС.

* обявата се публикува в местен и централен ежедневник.
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
12.10.2016
 
ОБЯВА
 
Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. Менделеев № 12, на основание чл.16, ал. 2  и  чл. 19, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.13 от ППЗДС, обявява  търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 г., на следния недвижим имот: част от имот публична държавна собственост по Акт № 6628/24.10.2007 г., представляващ необорудван павилион (метална и прилежаща дървена конструкция) от общо 58 кв.м. и 40 кв.м. прилежаща свободна площ (земя), находящи се в района на Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург,  предназначен за стопански нужди – обект за хранене. Първоначалната тръжна, месечна цена е в размер на 400 лева /без ДДС/ за необорудвания павилион и 270 лева за  прилежащата свободна площ (земя) . Търгът ще се проведе на 22.11.2016 г. от 10 ч в сградата на АУ – Пловдив. Документи за участие се приемат в служба  „Деловодство”,    от 10 до 14 ч. на  всеки работен ден за Аграрен университет, до дата 21.11.2016 г. Депозит за участие - в размер на  670 лв, платен в касата или по банковата сметка на  университета. Тръжна документация се закупува от касата на АУ – Пловдив, от 10 до 14 ч. на  всеки работен ден за Аграрен университет, в срок до 21.11.2016 г., при цена 50 лв. без включено ДДС.

*обявата се публикува в местен и централен ежедневник.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
27.04.2016г.
ОБЯВА

Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. Менделеев № 12, на основание чл.16, ал. 2  и чл. 19, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.13 от ППЗДС, обявява  търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 г., на следния недвижим имот: част от имот публична държавна собственост по Акт №6627/24.10.2007 г., представляващ  обособена част от неизползвана земя /част от поземлен имот 56784.540.1046/  - 2180 кв.м., находящ се в района на Университета, бул. Санкт Петербург – маркиран като  квадрат  №1 от Ситуационен план, приложен към условията за участие в търга. Имотът е предназначен за стопански нужди - изграждане на заведение за хранене и забавление от минимум 450 кв.м. (преместваем обект) с облагородяване на  останалата част от земята. Първоначалната тръжна, месечна наемна цена е в размер на 1308 лева. Търгът ще се проведе на  31.05.2016 г. от 10 ч в сградата на Ректората на Университета – бул. „Менделеев” №12.  Документи за участие се приемат в служба  „Деловодство”,  от 10 до 12 ч., всеки работен ден за Аграрен университет, до дата 30.05.2016 г. Депозит за участие - в размер на 1308 лв, платен в касата или по банковата сметка на  университета от 10 до 12 ч., всеки работен ден за Аграрен университет, до дата 30.05.2016 г.Тръжна документация се закупува от касата на Университета, от 10 до 12 ч., всеки работен ден за Аграрен университет, в срок до 12 ч. на  30.05.2016 г., при цена 100 лв. без ДДС.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
27.04.2016г.
ОБЯВА

Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. Менделеев № 12, на основание чл.16, ал. 2  и  чл. 19, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.13 от ППЗДС, обявява  търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 г., на част от имот публична държавна собственост, пл. № 4001, ЕКАТТЕ 06447, представляващ: Работилница - 786 кв.м., Стопанска сграда - 200 кв.м., Административна сграда – 455 кв.м. и земя  - 2000 кв.м., находящи се в землището на с. Брестник, община Родопи, в близост до Асеновградско шосе, предназначени за стопански нужди –  експлоатиране на  конна база. Посочените сгради и земя се отдават под наем общо и не е възможно да се вземат под наем поотделно. Върху посочените имоти следва да се извърши инвестиция от минимум 150000 лева, съобразно приложена към документацията Количествена сметка. Първоначалната тръжна, месечна наемна цена е в размер на: 1100 лева без ДДС за трите сгради и 250 лева за земя. Направената инвестиция ще бъде приспадана частично от дължимия наем. Търгът ще се проведе на 31.05.2015 г. от 09:30 ч в сграда Ректорат на Университета. Документи за участие се приемат в служба „Деловодство”,  от 10 до 12 ч., всеки работен ден за Университета, до дата 30.05.2016 г. Депозит за участие - в размер на 1350 лв., платен в касата или по банковата сметка на  университета.Тръжна документация се закупува от касата на университета, от 10 до 12 ч., всеки работен ден за Аграрен университет, в срок до 30.05.2016 г., при цена 100 лв. без ДДС.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас