Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Учебно-информационен център - магистри и докторанти » За Центъра English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Учебно-информационен център - магистри и докторанти

Центърът за магистри и докторанти е обслужващо административно звено в структурата на АУ с общоуниверситетско предназначение, по смисъла на член 25 ал. 1 и 3 от ЗВО, под прекия контрол на Заместник Ректора по учебната работа и международно сътрудничество. Ръководи се пряко от Функционален Декан – хабилитиран преподавател на основен трудов договор в АУ.

Центърът организира, администрира и координира дейностите на университета във връзка с провеждане на обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър” и образователно-научна степен „Доктор”.

ЦМД подпомага в осъществяването на контролните им функции Заместник Ректора по учебната работа и международно сътрудничество, Деканите и Ръководителите на катедри и контролира дейността по изпълнение на учебните планове и програми, учебния график и отчитането на учебната натовареност на преподавателите, съобразно предвидения хорариум.

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ

Център за Магистри и Докторанти
Агрономически факултет, стая №103
телефон: 032/654 278
e-mail: cmd@au-plovdiv.bg; cmd_au@abv.bg

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2017 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас