Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Учебно-информационен център - магистри и докторанти » Магистри » Прием » Необходими документи English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Необходими документи за кандидатстване

Кандидатите за обучение в магистърски курсове подават лично или чрез други лица документи за кандидатстване в сроковете посочени в Приложение 1 в Центъра за магистри и докторанти (ЦМД) на АУ – Пловдив. Длъжностно лице проверява дали документите на кандидатите отговарят на държавните изисквания и настоящите правила.

Кандидатите подават следните документи:

  1. Заявление до Ректора по образец;
  2. Оригинал и копие от дипломата за завършено средно и висше образование (степен „Бакалавър”, „Магистър” или „Професионален бакалавър”). Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал или уверение за завършено висше образование, в които е отразен средният успех от следването и успехът от държавните изпити;
  3. Квитанция за платена такса за кандидатстване;
  4. Освобождават се от такса за каднидатстване: кръгли сираци, лица с трайни увреждания и с намалена трудоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, майки с 3 и повече лица и близнаци. Същите представят документ удостоверяващ принадлежността им към съответната група.
  5. Копие от лична карта;

Завършилите чуждестранни висши училища представят легализирана от МОМН диплома и попълват следното ЗАЯВЛЕНИЕ.

Такса за кандидатстване - 30 лв. Заплаща се в ЦМД.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас