Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Учебно-информационен център - магистри и докторанти » Магистри » Прием » Условия English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Условия за кандидатстване

Право да кандидатстват, чрез конкурс по документи, за ОКС „Магистър” имат придобилите степен „Бакалавър”, „Магистър” и „Професионален бакалавър”, от завършена редовна или задочна форма на обучение, в акредитирани по тези форми Висши училища или колежи със статут на Висши училища.

Приемът на студенти-магистри в АУ-Пловдив се извършва в държавна поръчка и платена форма на обучение. За платено обучение се приемат български и чуждестранни граждани по реда и условията, регламентирани от ЗВО и други законови разпоредби.

Минималният успех за кандидатсване в магистърската степен от дипломата за завършена степен от предходно образование е добър. Това е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити. Така определения от дипломата успех за завършена степен на висше образование, служи за бал при класирането по документи.

За завършилите степен „Бакалавър” или „Магистър” се допуска едновременно кандидатсване във всички обявени от университета магистърски курсове и форми на обучение.

За лицата, придобили ОКС ”Професионален бакалавър”, магистратурата може да бъде само в същото професионално направление.

Лицата, които са се обучавали в ОКС „Магистър” по държавна поръчка имат право да кандидатстват за обучение във всички специалности платен прием.

Местата за приемане се обявяват по области на висшето образование, професионални направления, магистърски курсове, форми на обучение и основание за прием (държавна поръчка или платено обучение).

Приемът на магистри (подаване на документи, класиране и записване) се провежда в два етапа по посочения в  график.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас