Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Център за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост » За Центъра English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Център за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост

Благодарение на своята обемна и разнообразна научноизследователска и внедрителска дейност Аграрният университет заема водещо място в развитието на селското стопанство в нашата страна.Основните направления, по които се извършва научноизследо-вателската работа, са:

  • Селекционни, генетични и биотехнологични разработки в областта на растителната селекция, семепроизводството и интродукцията.
  • Нови и усъвършенствани технологии в растениевъдството.
  • Опазване на агроценозите и почвите.
  • Животновъдно направление в областта на генетиката, селекцията, физиологията и технологията на отглеждане на селскостопански животни.
  • Икономика, организация, бизнес планиране и икономическа оценка на земеползването.

Аграрният университет разполага с модерно оборудван лабораторен комплекс, включващ Акредитиран лабораторен комплекс, общоуниверситетски и катедрени лаборатории. В Лабораторния комплекс на АУ се извършват анализи в съответствие с БДС ЕN ISO 17025/2001, както следва: на питейни, подпочвени и повърхностни води за съдържание на неорганични компоненти, нефтопродукти, тежки метали, пестициди и микробиология; на почви за съдържание на азот, фосфор, калий, хумус, рН, тежки метали, макро- и микроелементи и микробиология; на селскостопанска продукция и продукти на хранително-вкусовата промишленост за съдържание на тежки метали, пестициди и микробиология; на вина и спиртни напитки за съдържание на метилов алкохол, тежки метали; микробиология и на продукти на парфюмерийната промишленост за тежки метали, микробиология. Освен научноизследователска дейност ЦНИ извършва и внедрителска работа, консултантски и експертни услуги, международно сътрудничество.

Членове на управителния съвет:

1. Форми на доклади

2. Образци на договори и допълнителни споразумения, формуляри и  декларации:

3. Правилник за създаване, регистрация, защита и управление на обектите на интелектуална собственост в Аграрен университет - Пловдив

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас