Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Център за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост » Инфолистове English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
научно-изследователските проекти към ЦНИ (информационни листове)
Дог. №  Наименование:  Катедра:  Научен р-л/ Оперативен р-л: 
 1  05-16  Агробиологично изпитване на новоинтродуцирани подложки при прасковени, черешови и сливови сортове в насаждение  Овощарство  Доц. д-р Антон Йорданов
 2  06-16 Оптимизиране свойствата на нанесени оксиди  Cu-Mn катализатори за очистване на отрадни газове от токсични компоненти  Обща химия   Доц. д-р Димитър Димитров/ас. Е. Коленцова
 3  11-16 Паразити и паразитни съобщества на сладководни риби от река Дунав, български участък и тяхната биоиндикаторна значимост  ЕООС   Гл. ас. д-р Соня Шукерова
 4  12-16 Създаване на Лаборатория по електронна био-интерферометрия    Математика, информатика и физика  проф. д-р Емилия Михайлова/ ас. Илиян Перухов
 5  13-16 Приложение на дистанционните методи за изследване продуктивността на екосистемите    Математика, информатика и физика  ас. д-р Георги Лечов
 6  01-15 Адаптиране на ВВСН фенофазите на икономически важни за Република България селскостопански култури и сортове и създаване на цветни албуми   Градинарство проф. дсн Венелин Ройчев/ас. д-р Николина Шопова
 
 7  02-15 Синтез, структура и проучване на биологичната активност на 1,8-нафталимидни производни с неприродни аминокарбоксилни киселини   Обща химия  доц. д-р инж. Марин Маринов/ ас. инж. Румяна Проданова-Камалиева
 8  04-15 Проучване на технологии за получаване на толумско сирене и запазването му като оригинален традиционен български продукт   Микробиология и екологични биотехнологии  доц. д-р Йорданка Карталска/ гл. ас. д-р Катя Димитрова
 9  06-15 Изследване на генетичното разнообразие на местните породи кози, отглеждани в Югозападна България   Животновъдни науки  доц. д-р Божин Божинов/ гл. ас. д-р Ат. Вучков
 10  08-15 Проучване на възможностите за развитие на демонстрационен център за селски туризъм   Туризъм  Доц. д-р Кр. Александров/ Гл. ас. д-р Ив. Лулчева
 11  09-15 Оптимизиране режима на развитие при ябълкови клонови подложки с   произход соматичен органогенез, отглеждани в маточно насаждение с различно съдържание на влагоабсорбиращ полимер   Овощарство  доц. д-р Рада Попова/гл. ас. д-р Галя Добревска
 12  12-15 Биологично и фотохимично проучване на някои видове от род  Colchicum L. Мразовец /Liliaceae Hall./, род Galantus L. Кокиче /Amaryllidaceae  Lindl./   Ботаника и Агрометеорология  Проф. М. Берова/
гл. ас. д-р Иванка Семерджиева
 13  14-15 Проучване и приложение на биохимични маркери на стреса в екофизиологични изследвания при растенията   Физиология на растенията и Биохимия  проф. д-р Андон Василев/ гл. ас. д-р Веселин Петров
 14  15-15 Обогатяване на сортимента от зеленчукови култури чрез агробиологична и екологична оценка на нови генотипи и образци   Градинарство  проф. д-р Николай Панайотов/ гл. ас. д-р Димка Хайтова
 15  16-15 Проучване на растителните генетични ресурси от Ginko biloba в южна България и Черноморието. Интродукция на нови ценни форми, подходящи за градкото озеленяване   Градинарство  доц. д-р Валерия Иванова/ ас. В. Панчев
 16  03-14 Създаване на натурални пестициди на база растителни сапуни   ЕООС  доц. д-р А. Николов/гл. ас. д-р Д. Гънчев
 17  04-14 Техника и технология за оползотворяване на отпадната биомаса при тютюнопроизводството у нас   Механизация  доц. д-р инж.  Д. Кехайов/ доц. д-р инж. Г. Комитов
 18  05-14 Приложение на ГИС (Географска информационна система) при устойчиво използване на земята за отглеждане на зеленчукови култури   Мелиорации и геодезия  доц. д-р инж. Ж. Арнаудова/ас. инж. В. Стефанова
 19  06-14 Разработване и изследване на семеотделител за сусам от неразпияващи семената си генотипове   Механизация  доц. д-р инж. С. Ишпеков/ ас. Рангел Зайков
 20  08-14 Характеризиране и оценка на мутантни линии фасул с цел представянето им за изпитване в ИАСАС   Генетика  проф. дсн Д. Светлева
 21  10-14 Проучване влиянието на различни торове върху биологичните и стопански качества на пшеницата – лимец и спелта, в условията на биологично производство   Агроекология доц. д-р Т. Георгиева/гл. ас. д-р П. Зоровски
 
 22  11-14 Проучване влиянието на р. Дунав върху биосферен резерват „Сребърна” чрез изследване на съдържание на тежки метали в основни структурни елементи от сладководната екосистема   Агроекология  доц. д-р Б. Иванова/ас. М. Чунчукова

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас