Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Библиотека » Правилник English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Правилник за устройството и дейността на университетската библиотека при АУ – Пловдив

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА
НА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР ПРИ АУ-ПЛОВДИВ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник определя правата и задълженията на библиотечните специалисти и потребителите на Библиотечно- информационния център (БИЦ) при Аграрен университет- Пловдив.
Чл. 2. БИЦ е самостоятелно звено  в структурата на Аграрен университет- Пловдив, без статут на юридическо лице.
Чл. 3. БИЦ обслужва академичната програма на Аграрен университет- Пловдив  (учебните програми и научноизследователските разработки на преподаватели и студенти). Той осъществява библиотечно-информационното и  библиографско обслужване на учебния процес и научноизследователската дейност; активно участва в подготовката на висококвалифицирани специалисти в селското стопанство.
Чл. 4. БИЦ изработва Правилник за организацията на своята дейност, който се утвърждава със заповед на Ректора.
Чл. 5. БИЦ отчита своята дейност ежегодно пред ръководството на университета.
Чл. 6. Към БИЦ има изграден Библиотечно-информационен съвет (БИС).
1/ Библиотечно-информационният съвет е консултативен орган, избран и одобрен от ръководството на Аграрен университет -Пловдив
2/ Библиотечно-информационният съвет е с петчленен състав. Избира се на Академичен съвет, за срок от 4 години и се отчита пред него. Назначава се със заповед на Ректора. Заседава поне три пъти годишно.
3/ Председател на Библиотечно-информационния съвет е зам.-ректорът по НД, отговарящ за дейността на БИЦ с мандат, съответстващ на изборния мандат на Ректора на Университета.
4/ Ръководителят на БИЦ е по право член на Библиотечно информационния  съвет. 
5/ Библиотечно-информационният съвет обсъжда:
a/ Политиката и стратегията за развитие на БИЦ; състоянието и развитието на фондовете и (комплектуване, информационно обслужване, координация, коопериране; автоматизация и опазване на библиотечния фонд).
b/ Модернизацията на БИЦ (въвеждане на нови технологии; оборудване на читалните с компютри и копирна техника).
c/ Възможностите за допълнително финансиране на УБ.

II. СТРУКТУРА НА БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР  
БИЦ при АУ-Пловдив обединява дейността на следните отдели:
Чл. 7.     Отдел Комплектуване, книгообмен и обработка на каталози:
1/ Издирва и набавя литература по учебно-научните направления в АУ-Пловдив чрез заявки от преподавателите, факултетите и катедрите: книги и електронни носители на информация. Попълва  фондовете на БИЦ с научна и учебна литература чрез покупка, дар и книгообмен.
2/ Извършва абонамент на периодични издания /в книжен и електронен формат/. Отговаря за осигуряването на научна периодика чрез дар и книгообмен.
3/ Обработва библиографски постъпилите библиотечни документи. Поддържа електронен каталог на постъпилите в библиотечния фонд книги; дисертации и дипломни работи; периодични и продължаващи издания и CD.
4/ Извършва книгообмен - размяна на издания с чуждестранни и български университети, академии, научни институти. Чрез книгообмена се представят в чужбина изданията на Аграрен университет -Пловдив (”Научни трудове на АУ-Пловдив”, „Аграрни науки”).
5/ Извършва вторичен подбор и отчисления по реда, установен в нормативните актове, свързани със запазването на библиотечните фондове.
6/ Поддържа статистика за постъпилите и обработени библиотечни документи.
7/ Осъществява връзките на БИЦ с издателства.
Чл. 8. Справочно-информационен отдел:
1/ Изучава потребностите от научна информация на научно преподавателския състав, докторантите и студентите.
2/ Създава и поддържа база данни в електронния каталог на БИЦ, включваща аналитично описание на статиите на български език и биобиблиографиите на преподавателите от АУ-Пловдив.
3/ Осигурява научна информация за преподаватели, докторанти, студенти и външни потребители както чрез традиционните каталози,електронния каталог на БИЦ, специализираните on line бази данни и други Интернет източници.
4/ Изготвя писмени и устни библиографски справки на студенти, докторанти и преподаватели срещу заплащане по определен от АС ценораспис.
5/ Осъществява обучение на потребителите за ползване ресурсите на БИЦ. Съдейства и консултира при информационното търсене в електронните източници на информация и традиционните каталози.
Чл. 9. Отдел Обслужване на читатели (Заемна служба):
1/ Извършва  регистриране на преподаватели, докторанти, редовни и задочни студенти, служители и външни потребители при заемането и освобождаването на литературата за дома и за ползване в читалните.
2/ Поддържа пълна и точна документация и база данни за читателския състав на Библиотечно-информационния център.
3/ Оказва помощ на читателите при работа със справочния апарат и с фондовете на свободен достъп; своевременно им предоставя новопостъпващата литература.
4/ Поддържа реда на фондовете на свободен достъп в читалните.
5/ Отговаря за реда и тишината в читалните зали.
6/ Поддържа междубиблиотечно сътрудничество за обмен на документи с библиотеките в страната и в чужбина чрез структурите за междубиблиотечно заемане, международно междубиблиотечно заемане и обмен на документи.
7/ Поддържа статистика  за посещенията в библиотеката и ползването на библиотечния фонд.
8/ Извършва частична инвентаризация (проверка), съгласно с действащата финансово-нормативна уредба.
Чл. 10. Отдел Автоматизация:
1/ Поддържа нормалното функциониране на библиотечната компютърна мрежа.
2/ Осъществява връзка на университетската компютърна  мрежа с библиотечната мрежа и представянето на автоматизирания каталог на БИЦ в Интернет.
3/ Отговаря за активиране и поддържане на  on line достъпа до абонираните научни списания и специализирани бази данни.
Чл. 11. Отдел Координация и връзки:
1/ Осъществява връзка с академичната  общност и структурните звена на Аграрен  Университет -Пловдив.
2/ Осъществява връзки с библиотеки, научни организации; национални и международни професионални асоциации.
3/ Използва различни форми за информиране и рекламиране дейностите на библиотеката: посещения (екскурзии в БИЦ); участие в семинари; презентации; рекламна дейност; поддържа уеб страницата на Библиотечно-информационния център.
4/ Осъществява програма за обучение на потребителите.
5/ Проучва възможностите за участие в проекти; написване и управление на проекти; търсене на поддръжници.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ

Чл. 12. Управлението на БИЦ се осъществява от Директор – специалист с висше образование по библиотечно-информационни науки или с библиотечно-информационна и езикова квалификация.
1/ Директорът на БИЦ се назначава от Ректора на АУ-Пловдив.
2/ Директорът на БИЦ организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната библиотечна дейност, съобразно задачите на учебния и научно-изследователски процес в Университета.
3/ Прави предложения пред Академичния съвет за материално техническата база, автоматизацията, техническата осигуреност, средствата за комплектуване на библиотечния фонд и абонамента; отговаря за тяхното осъществяване.
4/ Има задължения и отговорности, възложени от ръководството на Университета за изграждане, организиране и опазване на библиотечните фондове и за библиотечно-информационното обслужване.
5/ Прави предложения за промени в щатния състав пред Ректора, съгласувани с БИС.
6/ Осъществява взаимоотношенията на БИЦ с български и чуждестранни институции, представя я пред тях, съобразно предоставените му от ръководството на АУ- Пловдив правомощия.
7/ Участва и представя БИЦ в професионалните обединения на научните библиотеки.
8/ Решава всички въпроси относно управлението на центъра извън изключителната компетентност на ръководството на Университета.
9/ Директорът на БИЦ се отчита за дейността си пред Академичното ръководство на АУ Пловдив.
Чл. 13. Персонал на БИЦ. Персоналът на Библиотечно-информационния център се предлага от директора, след което Ректорът на АУ- Пловдив сключва трудов договор с избраното лице.
1/ Броят на библиотечните специалисти зависи от: обема на библиотечния фонд; броя на потенциалните и реалните читатели; функциите и задачите на Библиотечно-информационния център; от щатното разписание на Университета.
2/ Персоналът на БИЦ трябва да има висше образование в областта на библиотечно-информационните науки или висше образование с библиотечно-информационна и езикова квалификация / езикови и компютърни знания и умения/.
3/ Колективът на БИЦ комплектува и обработва специализираните библиотечни фондове; поддържа автоматизираната библиотечна система; извършва вътрешно и международно книгозаемане (МЗС) с (ММЗС); извършва вътрешен и международен книгообмен.
4/ В помощ на библиотечно-информационното обслужване може да се привличат нещатни сътрудници – научни работници, компютърни специалисти, технически сътрудници и студенти на граждански договор.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕРСОНАЛА  НА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР

Чл. 14.  Членовете на персонала на БИЦ са задължени:
1/ Да осигуряват оперативно и качествено обслужване на читателите със собствени библиотечни материали (постоянно обновяване на фонда на БИЦ посредством покупка, книгообмен, дарение) и собствени информационни ресурси; чрез между библиотечно заемане; чрез предоставяне на  достъп до специализирани on line бази данни и други Интернет източници.
2/ Да не допускат ползване на Библиотечно-информационния център от потребители без читателска карта. (Своевременно да регистрират заемането и освобождаването на литературата от читателите).
3/ Да поддържат пълна и точна документация и база данни за читателския състав.
4/ Да запознават новите потребители с реда за ползване на библиотечните материали и услуги, с правата и задълженията им.
5/ Да обясняват на читателя точно и изчерпателно причините, поради които поръчаният библиотечен материал не може да бъде предоставен за ползване.
6/ Да оказват помощ на читателите при работа със справочния апарат и с фондовете на свободен достъп, като своевременно им предоставят новопостъпващата литература.
7/ Да контролират печатните издания, които се внасят или изнасят от БИЦ, включително и от двете читални; да не допускат изнасяне на библиотечни материали извън установения ред.
8/ Да контролират внасянето и изнасянето на записваща, размножаваща и снимачна апаратура.
9/ Да не допускат в центъра посетители с неподходящи поведение и багаж.
10/ Да не предоставят на читателите книги в лошо състояние.
11/ Да поддържат реда на фондовете на свободен достъп в читалните и да спазват установените режими на съхраняване и опазване на библиотечните фондове.
12/ Да се грижат за реда и тишината в читалните зали.
13/ Да не разпространяват информация за личните данни на читателите и ползваната от тях литература в БИЦ.
14/ Да следят за спазването на Закона за авторското право при копиране и сканиране на документи.
15/ Да повишават квалификацията си в обучителни курсове, да следят и усвояват новостите в библиотечната професия.
16/ Да съдействат за модернизиране на Библиотечно-информационния център в услуга на читателите.
17/ Да популяризират своите постижения и да представят бъдещите си стратегии пред АС на Университета.
18/ Да изготвят годишни отчети за дейността си и да ги представят на ръководството на АУ-Пловдив и на Националния статистически институт.

V. ФИНАНСИРАНЕ НА БИЦ

Чл. 15. БИЦ се финансира  от Аграрен Университет- Пловдив според ЗВО, като бюджетът не може да бъде по-малък от предходната година.
Чл. 16. Получава финансови средства и от външни институции, организации, асоциации, фондации, частни лица, търговски дружества; чрез участие в проекти, програми, дарения или чрез допълнително целево финансиране от държавни и недържавни фондове.
Чл. 17. БИЦ може да придобива средства и от такси за извършени библиотечно-информационни услуги, изготвяне на информационни продукти, такси за регистриране на читатели, глоби за забавени, невърнати и повредени библиотечни документи, дарения и завещания, доброволни вноски и постъпления от организации и частни лица – спонсори и други приходи. Размерът на таксите се определя със заповед на Ректора.
Чл. 18. БИЦ осигурява пълна прозрачност за изразходваните средства, получени от външни финансови източници. Отчетността се осъществява съгласно с нормативните документи на АУ–Пловдив; Правилника за дейността на БИЦ; Наредбата за запазване на библиотечните фондове и общите нормативни документи, действащи в страната.

VI. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА НА БИЦ

Чл.19. Материално-техническата база включва: библиотечната част от сградата на ректората (включително двете хранилища); обзавеждане, системи за сигурност и друго специфично оборудване (климатични, вентилационни, овлажняващи и др. инсталации) за опазване на библиотечните документи.
Чл. 20. БИЦ поддържа и развива собствена материално-техническа база, съобразена с информационните ресурси и читателските потребности и според гласуваните средства в бюджета АУ- Пловдив; (както и със средствата от спечелени проекти).

VII. БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД

Чл. 21. Библиотечният фонд се изгражда и организира в съответствие с читателските търсения и потребности , със задачите на библиотеката и нейният профил.
Чл. 22. Развитие на библиотечните колекции:
1/ Набавяне на съвременни информационни източници, като съставна част от библиотечните колекции;
2/ Разширяване на профила, тематиката и разпределението на комплектуваните документи и информационни източници (свързано с появата на нови специалности и магистратури);
3/ Нарастване на екземплярността на закупуваната научна и учебна литература.
Чл. 23. 1/. Библиотечният фонд включва различни видове документи и информационни източници: публикувани и непубликувани, печатни и електронни, първични и вторични документи.
2/ Комплектуват се и се обработват книги, периодични издания, електронни носители на информация, on-line бази данни чрез: покупка (в т.ч. абонамент), книгообмен, дарение.
3/ Комплектуването на библиотеката основно е обвързано с печатната продукция на Академичното издателство при АУ – Пловдив, като в библиотечния  фонд постъпват:
a/ 80 броя от съответните издания на „Научни трудове на АУ-Пловдив”, с цел поддържане на книгообменни връзки и популяризиране публикациите на преподавателите на университета;
b/ до 30 броя учебници и ръководства (в зависимост от относителния брой на обучаваните студенти);
c/ от 3 до 5 броя от всички  други  научни заглавия, издавани от Академичното издателство при АУ- Пловдив.
d/ всеки преподавател на АУ Пловдив, след издаване на  книга, монография, ръководство и др., предоставя един екземпляр, който се зачислява в библиотечния фонд.
4/ Регистрацията на библиотечните документи се извършва в съответствие с библиотечните нормативни документи, действащи в страната.
5/ Прочистването на библиотечния фонд се извършва съгласно с библиотечните нормативни документи, действащи в страната.
6/ Инвентаризацията (проверката) на библиотечния фонд се извършва съгласно със Закона за счетоводството на РБългария и библиотечните нормативни документи, действащи в страната.
7/ Опазването на библиотечния фонд се осъществява чрез организирането му в книгохранилища и читални в зависимост от обема, вида на библиотечните документи и читателското предназначение. Библиотечно-информационният център осигурява необходимите условия за правилно съхраняване на библиотечните документи, за неутрализиране на факторите, които ги увреждат (механични, физико-химични, биологични, стихийни бедствия).
8/ БИЦ може да дигитализира редки и ценни документи или колекции с оглед на тяхното опазване и предоставяне на широк кръг потребители.

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧИТАТЕЛИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 24. Читател (потребител) е всяко физическо лице, което официално се регистрира в БИЦ. Той има следните права:
1/ Да ползва библиотечните колекции и да има осигурен достъп до специализираните  on-line бази данни.
2/ Да бъде запознат с реда и начините за използване на библиотечните и информационни ресурси.
3/ Да получава печатни и електронни документи или техни копия от фонда на библиотеката или от фондовете на други библиотеки.
4/ Да получава указания за работа с традиционните и електронните каталози, картотеки и библиографии; за средствата и методите за търсене на информация в електронните източници.
5/ Да бъде своевременно информиран за промените, свързани с обслужването.
6/ Да използва техническите средства на библиотеката: компютри, копирна техника и др.
7/ Да участва в провежданите от БИЦ инициативи.
Чл. 25. Читателите са задължени:
1/ При влизане в БИЦ да показват читателската си карта .
2/ Да се осведомят за правата и отговорностите, които поемат като читатели или като   потребители на други услуги.
3/ Да заявяват исканата литература чрез вярно, точно и четливо попълнени заемни бележки; да изясняват предварително всички особености на търсените от тях заглавия със съответния библиотечен специалист.
4/ Да ползват литературата от справочния фонд и читалнята само в читалните зали (тази литература не се изнася от БИЦ); при копиране/сканиране и при други случаи, изнасянето да става с разрешение на  библиотечен специалист.
5/ Да не увреждат библиотечните материали, да пазят библиотечните документи /да не подчертават, да не правят бележки по полетата, да не прегъват и да не късат страници/.
6/ Да уведомяват библиотечните специалисти при констатиране на повреди и липсващи страници в ползваните библиотечни материали.
7/ Да връщат лично ползваните от тях книги на библиотечните специалисти от отдел Обслужване на читатели.
8/ Да преустановяват работата с библиотечните материали 10 минути преди края на работното време.
9/ Да пазят тишина в читалните зали и да не използват мобилни телефони в тях.
10/ Ползването на преносим компютър да става с разрешение на библиотечните специалисти от отдел Обслужване на читатели.
11/ При напускане на Библиотечно-информационния център да представят на библиотечните специалисти от отдел Обслужване на читатели четливо изписан контролен лист за ползваната литература и да предоставят за проверка преносимите от тях вещи.
12/ При допускане на нарушения на изискванията по Правилата, от страна на читатели или посетители, директорът на БИЦ налага следните санкции:
a/ Възстановяване от нарушителите на похабената или унищожената литература.
Загубеният или повреден библиотечен документ се заменя с идентичен в библиографско отношение, с по ново издание на същото заглавие или с равностойно по съдържание и цена заглавие, годно за ползване от читателите.
b/ Отнемане правото на читателя да ползва услугите на библиотеката за определено време или завинаги според степента на нарушението.
13/ Когато читател получи предизвестие с обратна разписка за връщане на просрочен библиотечен документ, той е длъжен в срок до 2 месеца от датата на предизвестието да го върне или възстанови.
14/ Когато читател не възстанови похабен или унищожен библиотечен материал (вж. т. 12 – а, б), библиотеката се снабдява с изпълнителен лист за размера на обезщетението по реда на чл. 242 във връзка с чл. 237 буква „В“ от Гражданския процесуален кодекс.  Въз основа на изпълнителния лист, БИЦ образува изпълнително дело. Отнемането на правото на ползване на услугите в центъра не изключва възстановяване или заплащане по т. 12  а, б.
Чл. 26. Писмени документи със стойност на договор между БИЦ и читателите са: читателската карта и заемната бележка.
Чл. 27. Отношенията между читателите и БИЦ се уреждат съгласно с разпоредбите на Закона за задълженията и договорите по чл. 243 до чл. 249.
Чл. 28. При наличие на данни за извършено от читател или посетител престъпление, накърняващо обществения ред или имуществото на БИЦ, се уведомяват следствените органи, като им се дава наличната информация за възбуждане на наказателно производство.
Чл. 29. При нарушаване на Правилника от страна на служителите на БИЦ--читателите уведомяват директора.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПOРЕДБИ

Настоящият правилник е изготвен и подчинен на Наредбата за запазване на библиотечните фондове на Министерството на културата, влязла в сила от 01.01.1995 година и Закона за висшето образование.

Настоящият правилник е приет от Академичния съвет на АУ Пловдив на 12.10.2012 г. с Протокол № 1.  

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2017 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас