Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Библиотека » Правила English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Правила за обслижване на читателите

ПРАВИЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Библиотечно-информационният център се ползва от студенти, докторанти, преподаватели, курсисти, служители на АУ Пловдив и външни потребители, които притежават читателска карта.

Всеки студент, докторант, преподавател и служител на АУ Пловдив и всеки  гражданин има право да ползва услугите на БИЦ,  след като се регистрира като читател.

I. Работно време

1. Работното време на БИЦ се определя със заповед на Ректора, в зависимост от работното време на административните служби в Университета.
2. БИЦ не работи с читатели всеки последен петък от месеца, преди обед от  8.30 до 12.30 часа, поради подреждане и прочистване на фондовете и когато има изрично разпореждане на Зам.Ректора по НД.

II. Регистрация на потребителите
1. Регистрирането се извършва чрез издаване на читателска карта. Читателската карта е лична и не може да се ползва от друго лице.
2. В началото на всяка учебна година се извършва пререгистриране.
a/ БИЦ обслужва преподавателите, студентите и служителите на АУ Пловдив безплатно, след направена първоначална регистрация.
b/ Читатели и потребители, които имат задължения към библиотеката не могат да бъдат пререгистрирани.
3. Читателските карти се издават както следва:
a/ На студентите от всички форми на обучение – след представяне на  студентска книжка, лична карта и оригинална актуална снимка .
b/ На преподавателския състав, служителите и на останалите категории читатели - след представяне на лична карта .
c/ Външните потребители се обслужват само в читалните. Те представят документ за самоличност. Издаването на читателска карта се заплаща съгласно тарифата за платени услуги в библиотеката, утвърдена със заповед на Ректора :

  • за издаване на едногодишна читателска карта
  • за издаване на месечна читателска карта
  • за еднократно ползване на читалня

4. Записването на студентите за следващата учебна година става само при наличието на заверена читателска карта или служебна бележка, която удостоверява, че студентът не дължи библиотечни документи.
5. При освобождаване от длъжност, завършване срока на обучението и специализацията в АУ – Пловдив, лицата получават необходимите им документи само след бележка от отдел "Обслужване на читатели", удостоверяваща, че не дължат библиотечни документи (книги, учебници и др.).
6. Дипломантите получават дипломите си срещу заверена читателска карта или документ, удостоверяващ, че не дължат библиотечни документи.
7. Към молбите за прекъсване на следването или прехвърлянето в друг ВУЗ, факултет, специалност или друга форма на обучение се прилага служебна бележка, че съответното лице няма задължения към БИЦ.
8. Докторантите на АУ Пловдив се допускат до защита на дисертация пред Специализирания научен съвет само след представяне на служебна бележка в канцеларията на съответния факултет, удостоверяваща, че не дължат библиотечни документи.
9. При записването си читателите се осведомяват за видовете услуги, които могат да получат от БИЦ; за мястото и реда на получаването им; за отговорностите, които поемат съгласно разпоредбите на тези правила; както и за тарифите на услугите (за външни потребители).

III. Заемане на библиотечни документи за дома
Право да ползват библиотечни документи за домашно ползване имат научно преподавателският състав, студентите, докторантите, магистратите и служителите от Аграрен университет - Пловдив.
1. Представителите на научно преподавателския състав и докторантите могат да вземат не повече от 15 тома едновременно, а студентите, магистратите и представителите на научно помощния персонал - не повече от 3 тома (тук не влиза броя на заетите учебници и учебни помагала от студентите).
2. Читателите не могат да вземат за дома, съобразно чл. 39 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове, следните библиотечни документи: скъпи и ценни библиотечни документи (редки публикации, справочни издания, периодични издания, дисертации, дипломни работи, компактдискове; библиотечни материали, получени по МЗ и ММЗ; издания от справочен фонд и читалня).
3. Срокът за заемане на библиотечните документи за дома е:
a/ за научно-преподавателския състав и докторантите - до 6 месеца;
b/ за студентите, специализантите, служителите - до два месеца; само за учебници и учебни помагала, срокът е един семестър.
4. Срокът за заемане за дома може да бъде продължен по искане на читателя, само ако заетите библиотечни документи не се търсят в момента от други читатели.
5. При продължаване на срока за връщане читателят трябва да представи в библиотеката за проверка заетите от него библиотечни документи, за които иска продължение, за да се отрази в библиотечната система и за да се впише нов срок за връщане.
6. Не се допуска вземането от библиотеката на библиотечни документи от едно лице за други лица, както и отстъпването на заетите документи на други лица, без пререгистриране на документите в заемната служба.
7. Читателите се подписват при получаване на заетите за домашно ползване библиотечни документи (на заемна бележка), като удостоверение, че същите са получени от тях.
8. Ако читателят изгуби заглавия, които нямат нови издания, те се заменят само с идентичен в библиографско отношение екземпляр. Изгубените библиотечни документи се заменят с ново издание на същото заглавие или с равностойно по съдържание. Като рядко изключение се допуска замяната на особено ценни библиотечни материали, които не могат да бъдат възстановени по друг начин, с подвързано ксерокопие.
9. При напускане на университета, читателят задължително връща всички получени библиотечни документи. Това се удостоверява с обходен лист или служебна бележка, с подпис и печат, че се е издължил на БИЦ.
10. При неизпълнение на тези условия студентите не получават диплома; не се издава служебна бележка до пенсионните служби на преподавателите и служителите.

IV. Заемане на библиотечни документи в читалните
1. Читалните на БИЦ са отворени от 8.00 до 16.30 часа. Представителите на научно-преподавателския състав могат да ползват в читалните не повече от 15 тома едновременно, а останалите категории читатели - не повече от 5 тома едновременно.
2. Поръчки за библиотечните документи от книгохранилището се изпълняват до 16.00 часа. Срокът за изпълнение на поръчките е 10-15 минути.
3. Работата с библиотечни документи в читалните се преустановява 15 минути преди края на работното време.
4. Библиотечните документи от книгохранилищата, използвани в читалните, могат да се запазват по искане на читателите до една седмица. Срокът може да бъде продължен, при липса на заявки за същите документи от други читатели.
5. Не се разрешава изнасянето на заетите библиотечни документи от фонд „Читалня”  извън БИЦ. Читателите, които нарушават тези правила, се лишават от право да ползват библиотеката от 3 месеца до 1 година.  Изключение се прави:
a/ За документите за репродуциране, което става само с разрешение на библиотечен специалист от отдел „Обслужване на читатели” в рамките на работния ден.
b/ За книги и учебни издания от Справочен фонд и фонд „читалня”, които след разрешение на директора могат да се  заемат в петък след 16.00 часа и да се връщат в понеделник при започване на работния ден.

V. Справочно- библиографски и информационни услуги
1. Използване справочния апарат на библиотеката: традиционните каталози и картотеки, електронният каталог -  с постъпленията от 1986 година насам и специализираните on line бази данни /абонамент/.
2. Обучителни семинари и консултации за придобиване на библиотечно-библиографски знания за работа с библиотечния електронен каталог и другите електронни информационни ресурси /специализирани библиографски и пълнотекстови on line бази данни /; за издирване на литература и за изготвяне на библиографски справки по конкретни теми - след предварителна заявка.
3. Получаване на сканирано съдържание на периодични издания по електронна поща /сигнална информация/ - след предварителна заявка.
4. Получаване на  библиотечни материали от други библиотеки, съгласно разпоредбите на Правилника за между библиотечно заемане в страната и чужбина и установения ред за между библиотечно заемане (МЗ) в Библиотеката.
VI. Ползване на компютри за Интернет достъп в читалните, съгласно      действащите наредби за работа с тях.
1. Библиотеката предоставя интернет достъп за образователни, научни и социални цели.
2. Осигурен е безплатен  безжичен Интернет достъп.
3. Право на ползване на  интернет достъп има всеки читател с актуална регистрация за годината.
4. Времето за ползване на компютрите е 60 минути. След изтичането му е възможно удължаване, при липса на други чакащи потребители.
5. Компютрите са на разположение на потребителите в рамките на работното време.
6. При ползването на компютрите в читалните не се разрешава:
a/ Теглене на софтуер, филми, музика и други материали, нарушаващи авторските права;
b/ Инсталиране на нов софтуер или изтриване и модифициране на вече инсталиран.
VII. Библиотечни технически средства, предназначени за потребителите на БИЦ, съгласно действащите наредби за работа с тях:
1. Копиране на библиотечни материали:
a/ От дисертации и дипломни работи се копират само съдържание и уводна част.
b/ Не могат да бъдат копирани наведнъж повече от 30 страници.
c/ Материали , внесени отвън, не се копират в БИЦ.
2. Подвързване на материали.

Настоящите правила са приети от Академичния съвет на АУ Пловдив на 12.10.2012 г. с Протокол № 1.  

 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2017 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас