Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Учебно-информационен център » ПРИЕМ » Бакалаври » Необходими документи » Основни изпити English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Необходими документи за основните изпити
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСНОВНИТЕ ИЗПИТИ
 
В посочените срокове, кандидат-студентите подават лично или чрез други лица следните документи:

1. Молба-декларация до Ректора на АУ (образец) - предоставя се от УИЦ на АУ или от филиалите на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ) - гр. Стара Загора или от филиалите на НАПС - София.
 

При попълването на молбата-декларация кандидат-студентите изрично посочват желанието си си да се явят на кандидатстудентски изпит от основната изпитна сесия.
 
2. Диплома за завършено средно образование, осигуряващо достъп до обучение във висше училище - оригинал и ксерокопие. Оригиналната диплома се връща веднага след приемане на документите (ксерокопието се заверява от длъжностно лице).

  • Когато в дипломата за средно образование не е вписана оценка, която участва в балообразуването, кандидатите трябва да приложат удостоверение с оценка  по съответния предмет (положен в училище, определено от съответния регионален инспекторат по образование), което е неразделна част от дипломата за средно образование.
  • Когато в дипломата за средно образование не е вписан средният успех, той се изчислява от експерт на УИЦ на АУ.
Завършилите средно образование в чужбина представят легализирана от МОН диплома, в която са вписани преизчислените към шестобалната система оценки по изучаваните предмети и средният успех.

3. Лична карта - връща се веднага след проверка на данните

4. Кръгли сираци, лица с трайни увреждания и с намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, майки с три и повече деца и близнаци трябва да представят документи, удостоверяващи принадлежността им към една от гореизброените категории при подаване на кандидатстудентските документи (акт за смъртта на родителите и акт за раждане на кандидат-студента; решение на ТЕЛК; акт за раждане на децата и лична карта; акт за раждане). Същите се освобождават от такса за обработка на документите и класиране и такса за явяване на изпит.

5. Участниците в национални и международни олимпиади или конкурси представят документ,  показващ класирането им, издаден от МОН.

6. Копие от документите за гражданство - за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско.

7. Състезателен картон (по образец) - предоставя се от УИЦ на АУ или от филиалите на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ) - гр. Стара Загора или от филиалите на НАПС - София.

За специалностите и формите на обучение, които не са посочени в състезателния картон, кандидатите не се класират.

Не се допуска кандидат-студентът да има повече от един състезателен картон, независимо от броя на конкурсните изпити, както и да има повече от един входящ номер.

8. Документи за платени такси за обработка на документите и класиране и за явяване на конкурсните изпити (на кандидат-студентите, неявили се на конкурсен изпит, такси не се връщат).

ВАЖНО!!!

При попълване на кандидатстудентските документи задължително проверете плановия прием на кандидатстудентското табло за настъпили промени - отпадане или включване на нови специалности и форми на обучение. 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас