Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Учебно-информационен център » ПРИЕМ English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Информация за Аграрен университет - Пловдив

Началото на висшето агрономическо образование в България се поставя през 1921 г. в София с откриването на Агрономически факултет към университета.

С Указ на регентския съвет от 4 август 1945 г., публикуван в ДВ от 20 август 1945 г., в Пловдив е разкрит университет с два факултета – медицински и агрономо-лесовъден, а през 1950 г. се създава самостоятелен Висш селскостопански институт “Васил Коларов”. В  него тогава работят 7 професори, 9 доценти, 26 асистенти, от които 5 доктори.

Паралелно в София функционира и ВСИ “Г. Димитров”, но впоследствие с постановление № 3 на МС от 1977 г. ВСИ – Пловдив се определя като единствено висше училище, подготвящо кадри за земеделието в България.

След успешна акредитация през ноември 2000 г. Висшият селскостопански институт беше преобразуван в Аграрен университет – Пловдив (АУ) с Решение на ХХХVІІІ-то Народно събрание на Република България, прието на 10 април 2001 г.

Днес Аграрният университет провежда обучение за образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” и за образователната и научна степен “доктор” за български и чуждестранни граждани. в Университета работят 233 преподаватели, от които 112 са професори и доценти.

Аграрният университет е акредитиран през 2013г. от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9,29 по десетобалната система. Акредитацията е валидна до 2019г. 

Обучението на всички български и чуждестранни студенти се осъществява в четири факултета:

  • Факултет по агрономство
  • Факултет по лозаро-градинарство
  • Факултет по растителна защита и агроекология
  • Факултет по икономика

Всички специалности в Университета са акредитирани с максималната оценка "много добра" за срок от 6 години.

Учебните планове и програми отговарят на европейските изисквания за степените “бакалавър”, “магистър” и “доктор” за агрономическо образование и са съобразени с потребностите на земеделската наука и практика, което дава възможност за обучение в сродни аграрни университети в Европа.

От създаването на висшето училище дипломи за завършено висше образование тук са получили повече от 25 218 инженер- агрономи, агрономи и икономисти, от които над 1925 са чуждестранни граждани от 76 страни.

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОФИЛ НА АГРАРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Шифър

Област, професионално направление, специалност

Форма на обучение

3 Социални, стопански и правни науки
3.7.  Администрация и управление
  · Управление на регионалното развитие редовно задочно
3.8. Икономика
  · Аграрна икономика редовно задочно
  · Бизнес икономика редовно задочно
3.9. Туризъм
  · Аграрен туризъм редовно задочно
4 Природни науки, математика и информатика
4.4. Науки за земята    
  · Екология и опазване на околната среда редовно  задочно
5 Технически науки
5.13. Общо инженерство
  · Аграрно инженерство редовно  задочно
6 Аграрни науки и ветеринарна медицина
6.1. Растениевъдство
  · Агрономство (Полевъдство) редовно задочно
  · Агрономство (Растителни биотехнологии) редовно  
  · Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно задочно
  · Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) редовно  
  · Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) редовно  
  · Агрономство (Агробизнес) редовно  
6.2. Растителна защита
  · Растителна защита редовно  задочно
6.3. Животновъдство
  · Зооинженерство редовно задочно

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Степен

Редовно

Задочно
Бакалавър

4 години

5 години

Магистърслед степен „Професионален бакалавър”

минимум 2 години

минимум 2,5 години

Магистърслед степен „Бакалавър”

минимум 1 година

минимум 1,5 година

Доктор*

3 години

4-5 години

*Срокът на обучение на български и на чуждестранни докторанти може по обективни причини да се удължава до 6 месеца.

Обучението се организира въз основа на квалификационни характеристики по специалности, учебни планове и учебни програми.

Учебните планове и програми осигуряват солидна фундаментална и практическа подготовка. За студентите, приети след 2004/2005 учебна година (включително), те са приведени в съответствие с изискванията на Наредбата за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г. Това гарантира възможности за мобилност на студентите по време на следването в други висши училища в България и в страни от Европейския съюз.

Студентите се дипломират след защита на дипломна работа и практически държавен изпит или след явяване на писмен и практически държавен изпит.

Дипломите носят държавен печат и холограмен стикер.

ИНФОРМАЦИОННО БЮРО
4000 Пловдив, бул. “Менделеев” № 12

Аграрен университет - Пловдив

Факултет по лозаро-градинарство
Учебноинформационен център
I етаж, стаи 120, 121 и 122
тел.: 032/654 310; 032/654 250; 032/654 391

тел. централа: 032/654 200
http://www.au-plovdiv.bg
E-mail: ksk@au-plovdiv.bg

 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас